You are here

งานโสตทัศนศึกษา

ในช่วง 20 ปีแรกของการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยงานทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการให้บริการผลิตสื่อการศึกษามี 2 หน่วยงาน คือ หน่วยภาพทางการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา และหน่วยศึกษาศาสตร์ สำนักงานคณบดี (ปัจจุบันคืองานแพทยศาสตรศึกษา) จวบจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2529 เมื่อมีการก่อตั้งอาคารเรียนรวม (อาคาร 6) คณะฯ จึงได้กำหนดสถานที่สำหรับใช้พัฒนางานด้านสื่อการศึกษามากขึ้น ด้วยการสนับสนุนงานด้านนี้อย่างเต็มที่จาก ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสมัยนั้น คณะฯ จึงได้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานด้านสื่อการศึกษาระดับ คณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางด้านการวางแผนการผลิตและบริการสื่อการศึกษา ให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกภาควิชาในคณะฯ และเพื่อให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผล คณะฯ จึงได้ประกาศจัดตั้ง โครงการสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2532 โดยมีสำนักงานชั่วคราวที่งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 4 อาคารเรียนรวม และมีผู้ช่วยศาสต ราจารย์นายแพทย์พรชัย อรพินท์ เป็นผู้อำนวยการโครงการ ทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานทั้งหมด ทำให้สามารถเพิ่มบุคลากร โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนสามารถขยายขอบข่ายงานได้กว้างขวางขึ้นมาก ต่อมา ก.ม. ได้อนุมัติจัดตั้งหน่วยงานใหม่ โดยยกฐานะจากโครง การสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเดิมเป็น งานโสตทัศนศึกษาขึ้นตรงต่อสำนักงานคณบดี เมื่อวันที่ 23สิงหาคม 2533 และได้มีการโอนย้ายครุภัณฑ์ ตลอดจนตำแหน่งข้าราชการและลูกจ้างบางส่วนจากงานแพทยศาสตรศึกษาและหน่วยภาพ ทางการแพทย์มาประจำที่งานโสตทัศนศึกษา