You are here

งานกิจการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองพันธกิจทางด้านการศึกษาของคณะฯ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้วางแผนการดำเนินงานหลักไว้ดังนี้

 

1. จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้หลากหลายน่าสนใจในวิชาพัฒนาตน เป็นวิชาเลือกเสรี โดยจัดการศึกษาทั้งแบบนอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาในเรื่องที่สนใจได้ ซึ่งในวิชาพัฒนาตนนี้ได้มีการจัดตามความสนใจของนักศึกษา โดยทำแบบสอบถามความต้องการวิชาที่นักศึกษาต้องการเรียน มีการเชิญอาจารย์ทั้งจากภายใน และภายนอกคณะฯ มาให้ความรู้และพัฒนาในด้านต่างๆ อีกทั้งนักศึกษายังสามารถที่จะเลือกเรียนวิชาจากสถาบันอื่นๆ ที่สนใจได้ด้วย เช่น โครงการลีลาศ โครงการศิลปะป้องกันตัว โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ โครงการแพทย์แผนจีน โครงการโยคะ การเรียนภาษาจีน การเรียนขับรถ การบวชเรียน การจัดการเรียนวิชานี้ได้รับความพึงพอใจ เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 85

 

2. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น

- การจัดกิจกรรมเชิงบำเพ็ญประโยชน์และเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เช่น โครงการวันมหิดลโครงการค่ายตะวันยิ้ม โครงการภาคฤดูร้อน โครงการพยาบาลศิริราช-รามาธิบดี ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพเพื่อน้องบ้านภูมิเวท โครงการสื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อในหลวง กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ

 

 

- ส่งเสริมการใช้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีจริยธรรม คุณธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น พิธีไหว้ครู และมอบรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดีและบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน โครงการพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 โครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี สู่ชั้นคลินิก (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4)โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 การคัดเลือก และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมจากแพทยสภา พิธีมอบหมวกพยาบาลให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 โครงการอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข เป็นต้น

 

3. การสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น โครงการวัยใสไร้ควันบุหรี่ โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ โครงการค่ายวัยใส วัยสร้างสรรค์ งานกีฬา 16 เข็ม กีฬาสถาบันพยาบาล โครงการพัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น โครงการดนตรีใต้หอ Rama Just A Music 5 : Just one Night

 

4. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาระหว่างประเทศ ได้แก่ ชมรมวิเทศสัมพันธ์ โดยมีการให้ทุนสนับสนุนแก่นักศึกษา เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ

 

5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ กับอาจารย์ โดยจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ เช่น โครงการนักศึกษารามาธิบดีชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาทุกชั้นปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2550 โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา (ครั้งที่ 1 : Tranformative Teacher ครั้งที่ 2 : Satir) มีระบบเฝ้าระวังโดยอนุสาสกประจำหอพักแพทย์ และหอพักพยาบาล โครงการเสริมสร้างเจตคติและสานสัมพันธ์วิชาชีพ (รามาธิบดี) สำหรับนักศึกษาพยาบาล ปี 3 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์ และรุ่นพี่-รุ่นน้อง ตลอดจนมีระบบบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านโทรศัพท์สายด่วน Hotline

 

6. จัดสวัสดิการให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข เช่น จัดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อในนักศึกษารามาธิบดีประจำปี โครงการพัฒนาปรับปรุงหอพักนักศึกษา จัดห้องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ จัดให้ทุกห้องสามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ จัดห้องสนทนาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา การปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในหอพัก ตลอดจนการจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์