You are here

การวางศิลาฤกษ์ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Your browser doesn't support HTML5 video. Here is a link to the video instead.


 

การวางศิลาฤกษ์พิธีวางศิลาฤกษ์ คือพิธีวางแผนศิลาจารึกดวงฤกษ์ที่คำนวณว่าเป็นฤกษ์ดีที่สุดในขณะนั้น ซึ่งเป็นความเชื่อถือปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณี

เครื่องวางศิลาฤกษ์

  1. แผ่นศิลาฤกษ์ (ทำเตรียมไว้ตามที่โหรกำหนดให้)
  2. ไม้เข็มมงคล 9 ต้น (ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์, สักทอง, ไผ่สีสุก, พยุง, ทองหลาง, กันเกรา, ทรงบันดาล หรือทรงบาดาล, ขนุน)
  3. ทรายเสก (ทรายที่เสกด้วยพระปริตร หรือพระพุทธมนต์)
  4. เครื่องดื่ม
  5. ทองคำเปลวประมาณ 15 แผ่น พร้อมทั้งสื่อปิดทอง
  6. อิฐทอง - นาก - เงิน อย่างละ 3 แผ่น (อิฐทาบรอนซ์ สีทอง, สีเงิน, และเทา) ถ้าใช้ 9 แผ่น
  7. ตลับนพรัตน์, ลูกกันพิษกันภัย, เศษทอง, นาก, เงิน สำหรับลงก้นหลุม
  8. ข้าวตอก ดอกไม้ เมล็ดถั่ว, งาดำ
  9. ค้อน, เกรียง, ปูนซิเมนต์ผสมเสร็จแล้ว

           โดยในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการพิธีวางศิลาฤกษ์ครั้งแรก ในปี 2508 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งแรก หลังจากคณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ใหม่อีกคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติให้สร้างคณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่บริเวณที่ดินกรมทางหลวงแผ่นดิน โดยวันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พุทธศักราช 2508 เวลา 10.15 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาก่อพระฤกษ์ อาคารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

        คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ก่อสร้างศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ขึ้นเพื่อถวายเป็นมหากุศลในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้นามอาคารนี้ว่า “อาคารสิริกิติ์”และรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างในสมัยศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เริ่มดำเนินการสร้างเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2532 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมนาชินินาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2533 เวลา 17.29 น. สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536

           ในปี พ.ศ.2548 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหารโครงการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เลิศฤทธิ์ จงมั่นคงชีพ เป็นผู้อำนวยการโครงการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ มีหน้าที่กำกับดูแลการก่อสร้างอาคาร เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ดังกล่าว ทางคณะฯจึงได้มีโครงการจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ บริเวณสี่แยกตึกชัย เขตราชเทวี ในการนี้ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ก่อสร้างอาคาร ๙ ชั้น ได้ดำเนินก่อสร้างอาคารหลังใหม่บริเวณการวางศิลาฤกษ์อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เป็นองค์ประธาน เริ่มโดยพิธีพราหมณ์ใน เวลา 14.19 นาฬิกา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่า “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ในต้นปี พ.ศ. 2554

          อาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นอาคารเดิม มีอายุใช้งานมานานมากกว่า 42 ปี เริ่มมีการชำรุดทรุดโทรม ต้องการซ่อมแซมเป็นระยะ ๆ ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงเห็นชอบในการดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และมีหนังสือถึงสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงเรียนพยาบาล เนื่องจากอาคารนี้มีความสูงเกิน 12 เมตร ทำให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน ต่อมาคณะฯ ได้รับหนังสือตอบจากกรุงเทพมหานครในวันที่ 3 มีนาคม 2547 ชี้แจงเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต แขวงทุ่งพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร พ.ศ. 2526 ทำให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน ต่อมาคณะฯ จึงรวบรวมข้อมูล เพื่อนำเรียนไปยังสำนักราชเลขา เพื่อทูลเกล้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อสร้างอาคารโรงเรียนพยาบาลหลังใหม่มีความสูง 9 ชั้น เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการได้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2550 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นองค์ประธาน และมีศาสตราจารย์เกียรตินายแพทย์คุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ เข้าร่วมพิธีได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2553

           คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการ “พัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย” หรือโครงการรามาธิบดี-บางพลี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 ปี โดย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดจากพระราชปรารภและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับโรงเรียนแพทย์ขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดูแลและให้บริการตรวจรักษาประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นการวางศิลาฤกษ์ครั้งแรกที่ อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และนับเป็นพระมหากากรุณาธิคุณคุณยิ่งเมื่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ที่ดินราชพัสดุ ในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2555 และในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะฯเชิญสร้อยพระนามเป็นนามสถาบันฯว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”