You are here

ศาสตราจารย์นายแพทย์รจิต บุรี

ศาสตราจารย์นายแพทย์รจิต บุรี คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒๕๒๑-๒๕๒๕) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. ๒๔๙๒ D.T.M. & H., School of Tropical Medicine & Hygiene, Liverpool University, England

- พ.ศ. ๒๔๙๒ M.B., B.S., St. Batholomews Hospital, University of London, England

- พ.ศ. ๒๔๙๒ M.R.C.S., Royal College of Physicians, London, England

- พ.ศ. ๒๔๙๒ L.R.C.P., Royal College of Surgeons, London, England

- พ.ศ. ๒๔๙๕ M.D., St. Batholomews Hospital, University of London, England

- พ.ศ. ๒๕๑๕ M.R.C.P., Royal College of Physicians, London, England

ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๓ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. ๒๕๑๒ หัวหน้าหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. ๒๕๑๒ รักษาราชการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- พ.ศ. ๒๕๑๓ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ

- ประธานกรรมการหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประธานอนุกรรมการวัดผล มหาวิทยาลัยมหิดล

- อนุกรรมการหลักสูตรพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล

- กรรมการสอบเพื่อปริญญามหาบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวกับการแพทย์และศึกษาศาสตร์

- ที่ปรึกษาของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการในคณะกรรมการวารสารของแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

- ประธานอนุกรรมการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป และสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์สภา ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติม

- ท่านเป็นปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดวิชาโรคไตยุคปัจจุบันให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โดยอาจารย์ได้รับทุนจาก National Institutes of Health (NIH) เพื่อไปศึกษา ด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับ Professor Belding H Scribner ซึ่งเป็นผู้นำด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม

- เป็นผู้คิดประดิษฐ์ เครื่อง Quinton Scribner shunt

- เป็นหัวหน้าสาขาวิชาวักกะวิทยาท่านแรก ของ ร.พ.ศิริราช

- เป็นผู้ประดิษฐ์ “bed side kit” สำหรับตรวจหา electrolytes ในเลือด โดยดัดแปลงจากหลอดฉีดยาอินสุลินมาใช้และท่านอาจารย์ได้ปลุกความสนใจ ในเรื่อง Fluid และ electrolytes ของแพทย์ขึ้นมา

- ท่านเป็นเสรีไทย สายอังกฤษ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยใช้ชื่อแฝงว่า นายขำ ถูกส่งไปรบกับกองทัพญี่ปุ่นในการรุกรานแคว้นอารกัน (ยะไข่)

- ในสมัยที่เป็นเสรีไทย ท่านเคยโดดร่มมาลงที่นครสวรรค์ แล้วถูกสันติบาลจับตัวไป

- ภายหลังจากสงครามโลก ครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง ท่านได้รับเหรียญกล้าหาญ Military Cross อีกด้วย

 

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: ramamuseum@gmail.com