You are here

ขอแสดงความยินดี กับ ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง หัวหน้าโครงการโรคมะเร็งในเด็กและอาจารย์แพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา และกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว ถึงกรณีการศึกษาวิจัยพบโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก โดย ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง เป็นศิษย์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีรุ่นที่ 17 ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนอยู่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล