You are here

ติดต่อเรา

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268
อีเมล์: ramamuseum@gmail.com