You are here

หน้าที่และการให้บริการ

ผู้ใช้บริการท่านใดมีความประสงค์ในการใช้บริการให้เรื่องดังกล่าว สามารถติดต่อไปที่เคาน์เตอร์ ให้บริการห้องสมุดรามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ได้ในวันและเวลาราชการ 

 

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี: หน้าที่และการให้บริการ 

 

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดทำการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ภายในหอจดหมายเหตุฯ มีการให้บริการทางด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ในเนื้อหารายละเอียดที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมีหน้าที่และบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

หน้าที่และการบริการด้านจดหมายเหตุ 

 

๑. บริการค้นคว้า วิจัย เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ อันได้แก่ เอกสารโต้ตอบการสั่งการทางราชการ เอกสารส่วนบุคคล สิ่งตีพิมพ์ หนังสืออ้างอิง เอกสารประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

๒. บริการค้นคว้า วิจัย สื่อโสตทัศนจดหมายเหตุ อันได้แก่ ภาพถ่าย ไมโครฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ฟิล์มภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบวีดิทัศน์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผนที่ โปสเตอร์ แบบแปลนต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

๓. บริการวิชาการในการสืบค้น และสืบหาเอกสารและวัตถุทางด้านจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

๔. บริการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดหาหลักฐานเอกสารทางด้านจดหมายเหตุของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

๕. บริการสื่อสิ่งพิมพ์และอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางด้านจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

๖. บริการยืมคืนเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากหอจดหมายเหตุฯ แล้วเท่านั้น

๗. บริการตอบคำถามทางด้านจดหมายเหตุฯ 

๘. บริการแนะนำการใช้ฐานข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

๙. บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

๑๐. บริการทำสำเนาเอกสารภายในหอจดหมายเหตุฯ (มีค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร)

๑๑. บริการให้คำปรึกษาในการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุแก่หน่วยต่างๆ

๑๒. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกเหตุการณ์สำคัญเและการจัดทำจดหมายเหตุส่วนบุคคล

๑๓. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุ

๑๔. บริการจัดทำประวัติศาสตร์คำบอกเล่าให้กับบหน่วยงานและภาควิชาต่างๆ ของรามาธิบดี

 

 

หน้าที่และการบริการด้านพิพิธภัณฑ์ 

 

๑. จัดบรรยายสำหรับการนำชมเป็นรายบุคคล หรือหมู่คณะ (สำหรับบริการนี้กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

๒. ให้บริการศึกษา ค้นคว้าจากข้อมูลในนิทรรศการและวัตถุจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ฯ

๓. ร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์รามาธิบดี

๔. จัดทำเอกสารวิชาการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

๕. จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รามาธิบดี

๖. ให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

๗. ให้ความร่วมมือในการจัดทำหนังสือหรือเอกสารวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รามาธิบดี หรือประวัติการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทย

๘. การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์หรือหอประวัติของหน่วยงาน

๙. เป็นหน่วยงานที่จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

๑๐. จัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์รามาธิบดี และประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ตามโอกาสและความเหมาะสม