You are here

หน้าที่และการให้บริการ

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี: หน้าที่และการให้บริการ 
      หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดทำการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภายในหอจดหมายเหตุฯ มีการให้บริการทางด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ในเนื้อหารายละเอียดที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมีหน้าที่และบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
หน้าที่และการบริการด้านจดหมายเหตุ 
๑. บริการค้นคว้า วิจัย เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ อันได้แก่ เอกสารโต้ตอบการสั่งการทางราชการ เอกสารส่วนบุคคล สิ่งตีพิมพ์ หนังสืออ้างอิง เอกสารประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๒. บริการค้นคว้า วิจัย สื่อโสตทัศนจดหมายเหตุ อันได้แก่ ภาพถ่าย ไมโครฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ฟิล์มภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบวีดิทัศน์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผนที่ โปสเตอร์ แบบแปลนต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๓. บริการวิชาการในการสืบค้น และสืบหาเอกสารและวัตถุทางด้านจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๔. บริการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดหาหลักฐานเอกสารทางด้านจดหมายเหตุของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๕. บริการสื่อสิ่งพิมพ์และอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางด้านจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๖. บริการยืมคืนเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากหอจดหมายเหตุฯ แล้วเท่านั้น
๗. บริการตอบคำถามทางด้านจดหมายเหตุฯ 
๘. บริการแนะนำการใช้ฐานข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
๙. บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๑๐. บริการทำสำเนาเอกสารภายในหอจดหมายเหตุฯ (มีค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร)
๑๑. บริการให้คำปรึกษาในการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุแก่หน่วยต่างๆ
๑๒. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกเหตุการณ์สำคัญเและการจัดทำจดหมายเหตุส่วนบุคคล
๑๓. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุ
๑๔. บริการจัดทำประวัติศาสตร์คำบอกเล่าให้กับบหน่วยงานและภาควิชาต่างๆ ของรามาธิบดี

 
หน้าที่และการบริการด้านพิพิธภัณฑ์ 
๑. จัดบรรยายสำหรับการนำชมเป็นรายบุคคล หรือหมู่คณะ (สำหรับบริการนี้กรุณาแจ้งล่วงหน้า)
๒. ให้บริการศึกษา ค้นคว้าจากข้อมูลในนิทรรศการและวัตถุจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ฯ
๓. ร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์รามาธิบดี
๔. จัดทำเอกสารวิชาการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๕. จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รามาธิบดี
๖. ให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
๗. ให้ความร่วมมือในการจัดทำหนังสือหรือเอกสารวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รามาธิบดี หรือประวัติการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทย
๘. การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์หรือหอประวัติของหน่วยงาน
๙. เป็นหน่วยงานที่จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย
๑๐. จัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์รามาธิบดี และประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ตามโอกาสและความเหมาะสม

 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: ramamuseum@gmail.com