You are here

ด้วยอาลัยต่อการจากไปของอาจารย์สุธีรา อายุวัฒน์

ด้วยอาลัยต่อการจากไปของอาจารย์สุธีรา อายุวัฒน์

       ปิดตำนานผู้ป่วยท่านแรกของโรงพยาบาลรามาธิบดี...ผู้ใช้ "เวชระเบียนเล่มแรกของเมืองไทย" หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา อายุวัฒน์ อดีตท่านหัวหน้าภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จกาไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 น. ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี นอกจากที่ท่านอาจารย์สุธีรา จะสร้างประโยชน์คุณูปการต่อวงการพยาบาลรามาธิบดีอย่างมากมายแล้ว ในทางประวัติศาสตร์สำคัญของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านอาจารย์สุธีรา ได้รับเวชระเบียนผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ HN 000-00-01 จึงนับได้ว่า ท่านเป็น "ผู้ป่วยรายแรก" ของรามาธิบดี ประกอบกับ คำว่า "เวชระเบียน"ได้ถูกนำมาใช้ที่รามาธิบดี เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2512 ท่านอาจารย์สุธีรา จึงนับว่าเป็น ผู้ป่วยรายแรกที่ได้ใช้ "เวชระเบียนแล่มแรกของเมืองไทย" อีกด้วย ด้วยความอาลัยจากใจ แด่ RAMATHIBODI Living History ที่จากไป หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 14 สิงหาคม 2561