You are here

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี(Ramathibodi Archives and Museum)

พิธีลงนามสัญญา "โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเซีย

      เป็นอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องจารึกเอาไว้ เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7

ชุมนุมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1-7 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ อดีตนักศึกษาที่มีมันสมองระดับหัวกะทิของประเทศไทย นั่นคือ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่น ๑ ๗ ได้มาร่วมชุมนุมกันอย่างมีจุดมุ่งหมายคือ การร่วมงานมุทิตา

ชมรมผู้สูงอายุรามาธิบดีกับกิจกรรมที่น่าสนใจของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เป็นที่ทราบกันดีว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 นับจวบจนจนถึงปัจจุบัน ย่อมมีบุคลากรของรามาธิบดีที่ต้องเกษียณอายุไปจำนวนไม่น้อยและเพื่อให้ท่านเหล่านั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของรามาธิบดี จึงได้เกิดเป็นชมรมผู้สูงอายุรามาธิบดีขึ้น โดยบุคลากรที่เกษียณอายุดังกล่าวสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯได้ และมีการประชุมประจำปีในช่วงเดือนเมษายน และเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.30 ถึง 10.30 น. สมาชิกชมรมฯ ส่วนหนึ่งมีจำนวน 80 ท่าน นำโดย ศ. นพ.

วันนี้คืออดีต

โลโก้ วันนี้คืออดีต

ความเป็นมา วันนี้คืออดีต

         ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการ โครงการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี (Ramathibodi Archives and Museum)”

ผังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

หน้าที่และการให้บริการ

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี: หน้าที่และการให้บริการ 

ติดต่อเรา

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268
เมล์ : ramamuseum@gmail.com

การบริจาค

        ผู้บริจาคเอกสารและวัตถุให้กับหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีเพื่อเป็นการช่วยกันเติมเต็มให้กับ "ประวัติศาสตร์ของรามาธิบดี" มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเอกสาร วัตถุหรือมรดกแห่งความทรงจำ ในครอบครองของท่านที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ "ประวัติศาสตร์รามาธิบดี"สอบถามรายละเอียดได้ที่ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ในวันและเวลาทำการ

นโยบายการจัดหาเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดดำเนินการตามพันธกิจต่างๆ โดยจะครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2552 กิจการของคณะฯ ได้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง   บางเรื่องมีแต่คำบอกเล่าต่อกันมา ซึ่งในที่สุดจะเลือนหายไปที่ผ่านมาได้มีการรวบรวมเอกสารและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคณะฯ เป็นครั้งคราว แต่ยังไม่มีการจัดหาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง รวมทั้งการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูล

ที่มาการก่อตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

1. ชื่อโครงการ 
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี (Ramathibodi Archives and Museum) 

 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: ramamuseum@gmail.com