You are here

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี(Ramathibodi Archives and Museum)

พิธีลงนามสัญญา "โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเซีย

      เป็นอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องจารึกเอาไว้ เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7

ชุมนุมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1-7 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ อดีตนักศึกษาที่มีมันสมองระดับหัวกะทิของประเทศไทย นั่นคือ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่น ๑ ๗ ได้มาร่วมชุมนุมกันอย่างมีจุดมุ่งหมายคือ การร่วมงานมุทิตา

ชมรมผู้สูงอายุรามาธิบดีกับกิจกรรมที่น่าสนใจของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เป็นที่ทราบกันดีว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 นับจวบจนจนถึงปัจจุบัน ย่อมมีบุคลากรของรามาธิบดีที่ต้องเกษียณอายุไปจำนวนไม่น้อยและเพื่อให้ท่านเหล่านั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของรามาธิบดี จึงได้เกิดเป็นชมรมผู้สูงอายุรามาธิบดีขึ้น โดยบุคลากรที่เกษียณอายุดังกล่าวสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯได้ และมีการประชุมประจำปีในช่วงเดือนเมษายน และเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.30 ถึง 10.30 น. สมาชิกชมรมฯ ส่วนหนึ่งมีจำนวน 80 ท่าน นำโดย ศ. นพ.

วันนี้คืออดีต

โลโก้ วันนี้คืออดีต

ความเป็นมา วันนี้คืออดีต

         ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการ โครงการ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี (Ramathibodi Archives and Museum)”

ผังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

หน้าที่และการให้บริการ

ผู้ใช้บริการท่านใดมีความประสงค์ในการใช้บริการให้เรื่องดังกล่าว สามารถติดต่อไปที่เคาน์เตอร์ ให้บริการห้องสมุดรามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ได้ในวันและเวลาราชการ 

 

ติดต่อเรา

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268
อีเมล์: ramamuseum@gmail.com

การบริจาค

ผู้บริจาคเอกสารและวัตถุให้กับหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีเพื่อเป็นการช่วยกันเติมเต็มให้กับ "ประวัติศาสตร์ของรามาธิบดี" มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเอกสาร วัตถุหรือมรดกแห่งความทรงจำ ในครอบครองของท่านที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ "ประวัติศาสตร์ร

นโยบายจดหมายเหตุรามาธิบดี

๑. เป็นวัสดุใน ๔ ประเภทคือ 

๑.๑ เอกสารลายลักษณ์อักษร (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่อข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจะเขียนด้วยมือ หรือพิมพ์ เช่น ใบบอก ตราสาร หนังสือโต้ตอบ 

ที่มาการก่อตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

๑. ชื่อโครงการ 
 
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี (Ramathibodi Archives and Museum)