ข่าวกิจกรรม และประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
อบรมโครงการ “พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน”

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน”

รับการตรวจ Surveillance ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หน่วยงานภายใต้สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี

 ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ MASS CASUALTY

    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

สาระน่าอ่าน  (ดูทั้งหมด)
การจัดการความรู้ (KM)  (ดูทั้งหมด)
ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
 
     งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๒
    ๒๗๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
    โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๑๐๕๐ , ๐๒-๒๐๑-๑๒๑๔  โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๑๐๖๑ (เบอร์กลางโรงพยาบาล ๐๒-๒๐๑-๑๐๐๐)