You are here

อบรมโครงการ “พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน”

อบรมโครงการ “พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน”
อบรมโครงการ “พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน”พิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลอบรมโครงการ “พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน”
อบรมโครงการ “พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน”อบรมโครงการ “พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน”อบรมโครงการ “พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน”
 

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “พื้นฐานการพัฒนาระบบงาน”  ให้กับบุคลากรงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี งานบริหารงานศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และงานประชาสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ จำนวน 37 คน ณ โรงแรม สิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยพัฒนาระบบงาน ฝ่ายการคลัง เป็นวิทยากร และเป็น Facilitator โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการให้บริการ รวมถึงแนวทางการพัฒนากระบวนงานของตนเอง

 
     งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๒
    ๒๗๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
    โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๑๐๕๐ , ๐๒-๒๐๑-๑๒๑๔  โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๑๐๖๑ (เบอร์กลางโรงพยาบาล ๐๒-๒๐๑-๑๐๐๐)