You are here

ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ MASS CASUALTY

 
         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมการซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ MASS CASUALTY หรือ การบริหารจัดการภัยพิบัติและอุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลประจำปี 2561
 
     งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๒
    ๒๗๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
    โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๑๐๕๐ , ๐๒-๒๐๑-๑๒๑๔  โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๑๐๖๑ (เบอร์กลางโรงพยาบาล ๐๒-๒๐๑-๑๐๐๐)