You are here

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ และรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้างานบริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
     งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๒
    ๒๗๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
    โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๑๐๕๐ , ๐๒-๒๐๑-๑๒๑๔  โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๑๐๖๑ (เบอร์กลางโรงพยาบาล ๐๒-๒๐๑-๑๐๐๐)