Q - Program OPE : Organizational Process Excellence

อบรมหัวข้อ "พัฒนาทักษะการจัดการคุณภาพและกลยุทธ์สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กร สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการบริหารจัดกา...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย Uhosnet ครั้งที่ 13

 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย Uhosnet ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 11.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมง...

10 เมษายน 2558 งานสงกรานต์ รามาฯ สุขสันต์  สุขสันต์ชีวา ชาวรามาสุขใจ

โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับรองผู้อำนวนการโรงพยาบาล และหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาล...

โครงการอบรมบุคลากรประจำปี ๒๕๕๘

โครงการอบรมบุคลากรประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง "ความใส่ใจให้บริการแก่ผู้รับบริการ" โดยงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิ...

ISO 9001:2008

อบรม ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์การแพท...

Pages

 
     งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๒
    ๒๗๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
    โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๑๐๕๐ , ๐๒-๒๐๑-๑๒๑๔  โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๑๐๖๑ (เบอร์กลางโรงพยาบาล ๐๒-๒๐๑-๑๐๐๐)