You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559  โรงพยาบาล ได้มีการจัดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  หน่...

เมื่อวันที่ 20 และ 28 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการจัดอบรมการตรวจติดตามภายในตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015...

ดูงานระบบไปรษณีย์ ที่โรงพยาบาลจุฬา

ดูงานระบบไปรษณีย์ ที่โรงพยาบาลจุฬาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559   

ประชุมความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดี และทีมสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ประชุมความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดี และทีมสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ระบบโรคเลือด และโรคไต ระหว่...

นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ "รักษ์สีน้ำเพื่อสุขภาพ 11-12 พฤษาคม 2559 ณ ลานชั้น 1 อาคาร 1

มีการจัดการอบรมการก้าวสู่ ISO 9001:2015 โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน ISO มาให้ความรู้ โดยได้จัดการอบรมออกเป็น 2 รุ่น...

ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทีมสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 3  ด้านโรคเบาหวานและโภชนาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1...

การประชุมชี้แจงทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม

การตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001:2008 ครั้งที่ 1  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. โดย...

เยี่ยมชมการดำเนินงานหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนจีน)
วันที่ 4 มกราคม 2559 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนจีน) อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน

Pages

 
     งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๒
    ๒๗๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
    โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๑๐๕๐ , ๐๒-๒๐๑-๑๒๑๔  โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๑๐๖๑ (เบอร์กลางโรงพยาบาล ๐๒-๒๐๑-๑๐๐๐)