You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

พิธีเปิดอาคาร 1

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณชั้น 1  อาคาร 1

พิธีมอบใบรับรอง ISO 22000:2005 แก่ฝ่ายโภชนาการ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเภสัชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยา...

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

พิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และงานขอบคุณผู้นำเสนอผลงานคุณภาพในงาน QC ถนนราชวิถี ครั้งที่ 4

วันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

รับตรวจเยี่ยม ISO เพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
ให้กับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 7 หน่วยงาน
Q - Program OPE : Organizational Process Excellence

อบรมหัวข้อ "พัฒนาทักษะการจัดการคุณภาพและกลยุทธ์สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กร สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการบริหารจัดกา...

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี 2557

 แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ) ซึ่งสมเด็จพระบรมโ...

ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ฟรี!

ระหว่างวันที่ 6 – 15 พฤษภาคม 2558 (ยกเว้น วันที่ 10 และ13 พฤษภาคม 2558) ณ จุดบริการวัคซีน โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย Uhosnet ครั้งที่ 13

 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย Uhosnet ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 11.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมง...

รับมอบตู้หนังสือ

วันที่ 8 มีนาคม  2558 ณ สำนักงานบริหาร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

Pages

 
     งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๒
    ๒๗๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
    โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๑๐๕๐ , ๐๒-๒๐๑-๑๒๑๔  โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๑๐๖๑ (เบอร์กลางโรงพยาบาล ๐๒-๒๐๑-๑๐๐๐)