ประกาศการให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19

โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสม เพื่อรับสถานการณ์ COV...

 
Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence : Episode4 "Go on to Advanced HA"

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เส้นทางสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ ครั้งที่ 3

วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 12.00 - 16.00 น.ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริก...

 
คณะฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพ (EdPEx) ประจำปี 2559

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 611  ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยา...

 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง / ความปลอดภัยในผู้ป่วย (FMEA & Risk Management for Patient Safety)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

...
 
งานพัฒนาคุณภาพงานให้การต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จัดประชุมเรื่อง “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างคณบดีกับหัวหน้าภาควิชาและผู้อำนวยการโรงเรียนฯ” ปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 8 อาคาร 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...

 
การประชุมชี้แจงทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบา...

 
ข่าวการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม

 
ต้อนรับทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  

 
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เยี่ยมเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เส้นทางสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลร...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0