You are here

 
การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
การเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โ...

 
สู้โควิด ฝึกหายใจ ฟื้นฟูปอด

โดย อ. นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
ตรวจ COVID-19 รู้ผลในหนึ่งวัน

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...

 
จะตรวจสุขภาพวันน้ี หรือจะพบในระยะสุดท้าย

โดย ผศ. นพ.จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ อาจารย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ครอบครัว สถาบันการแพทย์จักรี...

 
ฝุ่น PM2.5 กลับมาแล้ว ดูแลตัวเองอย่างไรดี

โดย ผศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศา...

 
ใครบ้าง เสี่ยงเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

โดย ผศ. นพ.กุลพัชร จุลสำลี ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

โดย ผศ. พญ.รัชนี แช่ลี้ สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...

 
เสื้อผ้ามือสอง อันตรายก่อโรคที่ไม่ทันระวัง

โดย อ. พญ.รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพ...

 
เหนื่อยง่าย...เสี่ยงเป็น “โรคลิ้นหัวใจรั่ว” หรือไม่?

โดย อ. นพ.กฤษฎา มีมุข สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยม...

 
เรื่อง...ไม่ขูดหินปูน อันตรายหรือไม่?

โดย ทพ.ภูมิพัฒน์ ลีชนะวานิชพันธ์ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
เรื่อง...RSV ทำไมอันตราย?

โดย อ. พญ.โสภิดา บุญสาธร สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0