You are here

 
ไขข้อข้องใจกินเนื้อสัตว์มากไปเสี่ยงโรคมะเร็งจริงหรือ?

โดย อ. ดร.วนะพร ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาว...

 
ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับอีสุกอีใส

โดย อาจารย์ แพทย์หญิงสัญชวัล วิทยากรฤกษ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสต...

 
ล้างจมูกอย่างไรให้ปลอดภัยในวัยเด็ก

ศ. พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ หัวหน้าศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
หากลืมกินยา กินคูณสองได้หรือไม่

โดย ภญ.พรชนก สายเชื้อ งานเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
ทำไมต้องใช้ยานอนหลับแก้ความเครียด?

โดย รศ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
สาเหตุที่ "คนอายุน้อย" เป็นโรคหัวใจ?

โดย รศ. นพ.ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา...

 
สังเกตอย่างไรเมื่อลูกเป็นหอบหืด

โดย อ. นพ.จรินทร์ แววพานิช สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
อาการบ้านหมุน ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

โดย อ. พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
ไมเกรนในเด็ก อาการยอดฮิตในเด็กไทย

โดย ผศ. นพ.ชัยยศ คงคติธรรม สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม...

 
ไอ จามแล้วปัสสาวะเล็ด เสี่ยงเป็นภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ จริงหรือไม่?

โดย อ. พญ.อรวิน วัลลิภากร สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โ...

 
เด็กเรียนออนไลน์ จ้องจอคอมนาน ควรดูแลสายตาอย่างไร

โดย รศ. พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์ สาขาวิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม...

 
โรคพิษสุนัขบ้า เกิดขึ้นแค่ในสุนัขจริงหรือไม่?

โดย อ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0