งานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 5

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น  7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันประสา...

 
Rational Drug Use Hospital (RDU)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จัดประชุม เรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างคณบดีกับหัวหน้าภาควิชาและผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 8 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จัดประชุมเรื่อง “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างคณบดีกับหัวหน้าภาควิชาและผู้อำนวยการโรงเรียนฯ” ปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิสัญญีวิทยา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

 
ฝ่ายโภชนาการรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO:22000

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
งานเกษียณอายุรการ ประจำปี 2558 บุคลาการสังกัดโรงพยาบาล และสังกัดรองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดัจัดงานเกษียณอายุรการ ประจำปี 2558 ให...

 
โครงการ Advanced HA

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
งานบริหารโรงพยาบาล จัดบรรยายโครงการ “5 ส. Plus ”

วันที่ 25 ธันวาคม  2557  ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี 

 
พิธีวันพระราชสมภพกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 19 ธ.ค. 57

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0