พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

 
รับมอบเครื่อง AED

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา  ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...

 
ฝ่ายโภชนาการรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO:22000

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
พิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และงานขอบคุณผู้นำเสนอผลงานคุณภาพในงาน QC ถนนราชวิถี ครั้งที่ 4

วันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
งานเกษียณอายุรการ ประจำปี 2558 บุคลาการสังกัดโรงพยาบาล และสังกัดรองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลรามาธิบดี ไดัจัดงานเกษียณอายุรการ ประจำปี 2558 ให...

 
HA  Surveillance Survey

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 

 
การเข้าเยี่ยมสำรวจ HA Surveillance Survey

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 
ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม

 
ซ้อมแผนรับมือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออก MERS-CoV

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร4 และ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
เชิญเข้าร่วมงานบรรยาย เรื่อง โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ 2012

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
รับการตรวจประเมินคุณภาพ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ชั้น 5 ห้องประชุมศูนย์ส่องกล้อง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0