งานบริหารโรงพยาบาล จัดบรรยายโครงการ “5 ส. Plus ”

วันที่ 25 ธันวาคม  2557  ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี 

 
ปิดปรับปรุงอาคาร 1 (ชั้น 1 และ 2) และเส้นทางสัญจรภายในอาคาร

ขอประกาศปิดปรับปรุงอาคาร (เฉพาะชั้น 1 และ 2) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นระยะเวลา 1 ปี 

...
 
Hand Cleaning Moving Together

พิธีเปิดงาน Rama Hand Hygiene Park เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เริ่มงานเวลา 13.00 น. ณ ใต้อาคารเ...

 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายกิจกรรม 5ส. Plus

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
พิธีวันพระราชสมภพกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพร โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 19 ธ.ค. 57

 
ข่าวน่ายินดี รศ.นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการแพทย์ 

 
ข่าวน่ายินดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล

ในโอกาส รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ  ห้องเจ้า...

 
ข่าวน่ายินดี ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค)

ในโอกาส รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ  ห้...

 
ข่าวน่ายินดี หน่วยสิทธิประโยชน์งานบริหารการรักษาพยาบาล

ในโอกาส รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ  ห้องเจ้า...

 
ข่าวน่ายินดี ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ในโอกาส รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ  ห้องเจ้า...

 
"โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นพื้นที่ห้ามสูบ และปลอดควันบุหรี่ 100%"

"โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นพื้นที่ห้ามสูบ และปลอดควันบุหรี่ 100%"

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0