You are here

 
งดให้บริการคลินิกพิเศษจักษุนอกเวลาราชการ

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และ 21 ตุลาคม 2559

 
ประกาศปิดให้บริการ ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ปิดให้บริการในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. 

 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ)

ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2559 โดยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย เฉพาะแพทย์ที่อยู่เวรเท่านั้น

 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอก (เฉพาะในเวลาราชการ)

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2559 โดยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย เฉพาะแพทย์ที่อยู่เวรเท่านั้น

 
งานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย งดให้บริการ

ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 4

 
งดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เวชศาสตร์ครอบครัว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 20-22 เมษายน 2559

 
ประกาศ แจ้งปิดการให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช

วันที่ 29-30 ธันวาคม 2558 เพื่อทำการย้ายไปยัง ชั้น 2 อาคาร 1

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0