You are here

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

 
ขอเชิญร่วมงาน 4 ทศวรรษ สื่อความหมาย

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ลานดนตรี อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อเรื่อง "ความจริง...บอกดีไม่บอกดี?"

ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3...

 
เปิดครัว สู้โรค พบกับเมนูเครปมะม่วง และลาบหมูอีสาน

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ 

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อเรื่อง "อยู่อย่างสบาย จากไปอย่างสมศักดิ์ศรี"

ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3...

 
ขอเชิญบริจาคโลหิตเฉพาะหมู่ A และ O

ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดครัว สู้โรค "ข้าวเหนียวมูนใบเตยกับคัสตาร์ดมะม่วง และบิงซูมะม่วง"

ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ

 
ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการ "การวางแผน การดูแลล่วงหน้าในอนาคต"

ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3...

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม อาหารสาธิต พิชิตโรค พบกับเมนูเมี่ยงดอกไม้

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ บริเวณหน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2

 
ขอแจ้งปิดศูนย์อาหารรามาธิบดี อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั่วคราว

ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2560 และจะเปิดบริการให้ตามปกติในวันที่ 10 เมษายน 2560

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มอร์ฟีน?

ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0