You are here

 
ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ตัดสินใจอย่างไรดี ?

ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉ...

 
ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดีได้ด้วยโภชนบำบัด"

รับบริการฟรี 7.00 - 9.30 น. ตลอดปี 2561 เริ่ม กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2561 ณ โรงอาหาร ชั้น 1 อาคารวิจัยแล...

 
ขอเชิญเข้าร่วม การดูแลแบบประคับประคอง คืออะไร ? ทำไมต้อง...

ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิ...

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพสูงวัยปลอดภัยจากการหกล้ม

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 - 14.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1

 
ปิดปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 
ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

กรมบัญชีกลางประกาศปรับอัตราเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการโลหิต และค่าตรวจทางพยาธิ...

 
แจ้งย้ายหอสังเกตอาการหญิงชั่วคราว  งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ไปยังหอผู้ป่วย SDIPD 85 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจบริจาคโลหิต

วันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2560 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และห้องรับบริจาคโลหิต อาคารสมเด็จพระเทพ...

 
การประชุมวิชาการและงานพบปะครอบครัวผู้ป่วยพราเดอร์-วิลลี่ ประจำปี ครั้งที่ 16

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน...

 
การทำลายเวชระเบียน

หากต้องการเก็บประวัติ โปรดแจ้งที่งานเวชระเบียน โทร. 02-200-4015 หรือ 02-201-1120 ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม...

 
สัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากและสุขภาพเพศชายเพื่อประชาชน ครั้งที่ 7

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0