You are here

อาสาสมัครจิตอาสา

 

 

 
  จิตอาสารามาธิบดี

 

หลักฐานการรับสมัครจิตอาสารามาธิบดี

  1. ใบสมัครจิตอาสารามาธิบดี (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  4. ส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที่ หน่วยให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ

    โทร. 0-2201-2520 , Fax. 0-2201-2126, E-mail: jitarsarama@gmail.com

  5. รอผู้รับผิดชอบโครงการฯ ติดต่อกลับ

หมายเหตุ :   กรุณายื่นเอกสารล่วงหน้า 1 สัปดาห์   และ ยื่นเอกสารในวันเวลาราชการเท่านั้น ( 7.00 - 15.00 น )

 

วันเวลาให้บริการจิตอาสารามาธิบดี

  • จันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 15.00 น.

 

คุณสมบัติจิตอาสารามาธิบดี

      1. เป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
      2. เป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และพร้อมปฏิบัติงานตามข้อปฏิบัติของจิตอาสารามาธิบดี
      3. เป็นผู้มีจริยธรรม มีความเมตตา และมีความซื่อสัตย์
      4. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์
      5. เป็นผู้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงาน
      6. เป็นผู้เสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลืองานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

      7. เป็นผู้มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่

 

ข้อปฏิบัติของจิตอาสารามาธิบดี

     1. ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านต้องแต่งกายชุดสุภาพ (กางเกงขายาว – รองเท้าหุ้มส้น) และไม่อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ หากไม่ปฏิบัติตาม

     2. จิตอาสาทุกคนต้องสวมเสื้อจิตอาสาและติดป้ายชื่อที่เห็นได้ชัดเจน
     3. อาสาสมัครต้องลงชื่อเข้า-ออกในการปฏิบัติงานทุกครั้ง  
     4. ประพฤติตนเหมาะสมในฐานะตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
     5. ตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ และประสิทธิสูงสุด
     6.
เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และรักษาความลับของบุคคลที่ให้การช่วยเหลือ
     7. คำนึงถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
     8. หาก
มีปัญหาขัดข้องในการทำงาน ต้องปรึกษาหรือแจ้งผู้รับผิดชอบจิตอาสา
     9. ไม่ใช้สถานที่หรือสภาพการเป็นจิตอาสารามาธิบดี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
     10. การเผยแพร่หรือให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานจิตอาสา ต้องได้รับอนุมัติจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     11. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีพื้นที่จำกัด ไม่มีสถานที่จอดรถหรือที่จัดเก็บของเครื่องใช้

     12. ผู้รับผิดชอบโครงการจิตอาสารามาธิบดีมีสิทธิ์เด็ดขาดในการให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ หากเชื่อว่าอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่โครงการจิตอาสาและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ติดต่อสอบถาม

          นางสาวประณยา โยธาประเสริฐ , นางสาวสิรภัทร์ กล้าหาญ

          หน่วยให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ

          งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

          โทร. 0-2201-2520 E-mail : jitarsarama@gmail.com

            (ให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น.)

 

ใบสมัครจิตอาสารามาธิบดี

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0