Sunday , January 19 2020
Breaking News
Home / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นทั้งสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลที่มี บุคลากรทางการแพทย์ในระดับชั้นนำของประเทศ จึงเป็นแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือ มีศักยภาพในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย ทั้งในด้านของการป้องกันและการรักษาในรูปแบบต่างๆ

ดังนั้นเพื่อสร้างบทบาทในเชิงรุกแทนที่การรอรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาใน โรงพยาบาลอย่างที่ผ่านมา และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารของโลกปัจจุบัน สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิลจึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพทั้งในด้านของการป้องกันและการรักษาสู่ สาธารณชน

สถานี “รามาแชนแนล” จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีในการเผยแพร่ความรู้เพื่อการ ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีผ่านทางสื่อโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง โดยความร่วมมือจาก ทรู วิชั่นส์ และ ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์

 

One comment

  1. นายสุนทร สนทราพรพล

    รายการย้อนหลังของ เรียนรู้สู้โรค มีประโยชน์มากควรนำมาเผยแพร่ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free mockups