Saturday , February 22 2020
Breaking News
Home / เรื่องน่ารู้ คู่สุขภาพ / มีญาติเป็นอัลไซเมอร์ ลูกหลานจะเป็นด้วยไหม เจาะเลือดจะทราบไหม

มีญาติเป็นอัลไซเมอร์ ลูกหลานจะเป็นด้วยไหม เจาะเลือดจะทราบไหม

มีญาติเป็นอัลไซเมอร์ ลูกหลานจะเป็นด้วยไหม เจาะเลือดจะทราบไหม

เราพบว่ามีความผิดปกติทางพันธุกรรมในผู้ป่วยสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ แต่เรายังไม่ทราบชัดเจนถึงลักษณะถ่ายทอดทางพันธุกรรมนี้ หมายความว่า ผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ มักจะมีความผิดปกติอยู่ในพันธุกรรม แต่ก็จะมีคนอีกหลาย ๆ คน ที่เป็นอัลไซเมอร์ ก็มีลักษณะความผิดปกติเหล่านี้อยู่ด้วยเช่นกัน ดังนั้น อาจจะกล่าวได้ว่า อัลไซเมอร์นั้นมีความผิดปกติอยู่ในพันธุกรรม แต่อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งมากระตุ้น ทำให้ลักษณะความผิดปกติแสดงออกมา จนทำให้เกิดโรคในที่สุด

คนบางคนที่มีความผิดทางพันธุกรรมอยู่ แต่สามารถอยู่อย่างดีไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็เจอได้เรื่อย ๆ แสดงว่าคนกลุ่นนั้นเขาโชคดี ไม่มีอะไรมากระตุ้นพันธุกรรมที่ผิดปกติ และทำให้เกิดโรคขึ้น ในขณะนี้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง แต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ คนที่มีญาติเป็นอัลไซเมอร์ ขอให้ทำใจให้สบาย ฝึกจิตคิดแต่สิ่งที่ดีงาม รู้จักการให้แล้วก็คิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นี้ ล้วนมีลิขิตมาแล้ว แต่ศาสนาพุทธก็เชื่อว่าเป็นผลแห่งกรรม ถ้าทำใจได้อย่างนี้ วันหนึ่งถ้าจะต้องเป็นคงต้องเป็น ถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็น อย่าได้มีความทุกข์ติดตัวเลย

การเจาะเลือดนั้นจะบอกได้ว่า คุณมีพันธุกรรมที่ผิดปกติอยู่หรือไม่ บอกได้แต่เพียงว่ามีหรือไม่มี แต่บอกไม่ได้ว่า คุณจะเป็นหรือไม่เป็น ทั้งนี้ต้องดูอาการต่อไปข้างหน้า

ขอบคุณข้อมูลจาก พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

About admin

Check Also

13576813_1756110354605191_2265385601167588811_o

“เป็นไปไม่ได้” ตรวจเลือด 1 หยดรู้ไปเสียทุกโรค…

“เป็นไปไม่ได้” ตรวจเลือด 1 หยดรู้ไปเสียทุกโรค… กระแสในโลกออนไลน์ของการตรวจเลือด 1 หยดรู้ทุกโรค หรือตรวจหาสารโลหะหนักในร่างกายด้วยการส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์เรียกได้ว่า มาแรงมากๆ แต่มันสามารถทำแล้วตรวจหาโรคสารพัดได้จริงๆ หรือ? หลายคนต่างพากันสงสัย วันนี้ อ.นพ.ศักดา อาจองค์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free mockups