You are here

คู่มือความรู้ภาคประชาชน เรื่องไส้เลื่อน

 

รายละเอียด : ไส้เลื่อนเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ชาย แต่มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหานี้ ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคและการจัดการโรค โดยหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโรคไส้เลื่อน อาทิ ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดไส้เลื่อน ไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิด ไส้เลื่อนที่สะดือ ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ การรักษาไส้เลื่อนทั่วไป การผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด และการควบคุมและกำจัดปัจจัยเสี่ยง โดยคณะผู้จัดทำได้สอดแทรกภาพการ์ตูน เพื่อทำให้หนังสือเล่มนี้เข้าใจง่ายและน่าอ่านยิ่งขึ้น โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคไส้เลื่อน ญาติและผู้ดูแล จะสามารถจัดการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง