You are here

คู่มือความรู้ภาคประชาชน เรื่องเลือดออกในสมอง

 

รายละเอียด : หนังสือเล่มนี้เขียนจากประสบการณ์ของประสาทศัลยแพทย์ ซึ่งได้มีโอกาสในการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดออกในสมองมาเป็นระยะเวลา มากกว่าสิบปี โดยเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายหลักการที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นและนำเสนอรายละเอียดที่สามารถเข้าใจได้ง่ายรวมถึงวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดออกในสมองที่บ้าน ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ถึงแม้ว่าจะเจอทั้งปัญหา ความกลัว ความกังวลมากมาย แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นในกับผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะญาติหรือผู้ดูแลสามารถจัดการกับปัญหาเบื้องต้นได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถช่วยลดการเข้าออกโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง