RamaMental   |   ข่าวสารน่ารู้  =>  ข่าวประสัมพันธ์ทั่วไป

You are here

ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ Bangkok International Cognitive...

เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพันธกิจสำคัญในด้านการเรียนการสอน และบริการวิชาการ...

งาน Open house ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุม 910C อาคารเรียน...

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิชัย อิฎฐสกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รณชัย

 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556

ประชุมวิชาการ ภาควิชาจิตเวช รพ.รามาธิบดี ครั้งที่ 2

 Rama Psychiatry Update 2014 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557

ขั้นตอนการมาตรวจทั่วไป และสำหรับผู้ป่วยเด็ก

ตำราซาเทียร์ จิตบำบัด และการพัฒนา ตนเอง

ตำราซาเทียร์ จิตบำบัด และการพัฒนา ตนเอง