ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

 

     ประวัติความเป็นมา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันการศึกษาและบริการด้านการแพทย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในทุกระดับ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยใน (In Patient Department) เมื่อได้รับการรักษาจนอาการคงที่หรือดีขึ้น จะได้รับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปอยู่ที่บ้านในอดีตก่อนการจัดตั้งงานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ได้พบปัญหาว่าผู้ป่วยเด็กหลายรายกลับเข้ามารักษาซ้ำ (re- admission) ในโรงพยาบาลบ่อยๆด้วยปัญหาเดิม จึงได้มีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีปัญหา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ นำร่องในหอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์ ผลการดำเนินงานเป็นระยะเวลา ๑ ปี พบว่าการกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยปัญหาการดูแลลดลง ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้เรื่องโรค และทักษะการดูแลที่ถูกต้อง ผลลัพธ์การดูแลอยู่ในระดับที่ทีมสุขภาพ ครอบครัว พึงพอใจ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน โดยมีทีมพยาบาลเป็นแกนนำและผลักดันการดำเนินงานให้ขยายขอบเขตไปยังทุกหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมีทีมสุขภาพอื่นๆให้การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบการดูแลร่วมกัน และในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานมาเป็น“งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ”ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษ “Ambulatory Care Nursing Service” ลักษณะการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่บ้านเป็นรูปแบบของ Hospital Based Home Health Care ซึ่งงานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วย ๒ หน่วยงาน คือ หน่วยประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและบ้าน และหน่วยแนะแนวและปรึกษาปัญหาสุขภาพ ซึ่งมี รศ.สุนทรี ภานุทัต เป็นหัวหน้างานฯ และ ผศ.ชนิตา มณีวรรณ เป็นหัวหน้าหน่วยประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและบ้าน และ รศ.ประไพ บุรินทรามาศ เป็นหน่วยแนะแนวและปรึกษาปัญหาสุขภาพ (สุนทรี ภานุทัต, 2546. สู่ความสง่างามแห่งวิชาชีพพยาบาล ใน งานที่ระลึกงานเกษียนอายุราชการ รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต; สมทรง จุไรทัศนีย์, 2554 เอกสารประกอบการสอน) ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ มีการปรับโครงสร้างของภาควิชา/ฝ่าย/งานในโรงพยาบาล ที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้เหมาะสมกับพันธกิจ ภาระงานที่รับผิดชอบ จาก “หน่วยประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและบ้าน” เป็น “หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน” และจาก “หน่วยแนะแนวและปรึกษาปัญหาสุขภาพ” เป็นหน่วยให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของงานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพเช่นเดิม

 

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)