ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา

งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ให้บริการดังนี้

1. ตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน โรคตา หู คอ จมูก ทุกระดับโรค โดยเน้นการดูแลตติยภูมิ (Tertiary Care)

2. ตรวจผู้ป่วยในที่มีปัญหาทางตา หู คอ จมูก ซึ่งส่งปรึกษาจากต่างแผนก สำหรับผู้ป่วยใน อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และอาคารสิริกิติ์

3. เตรียมความพร้อมแก่ผู้ป่วยตาที่เตรียมผ่าตัดแบบไม่นอน โรงพยาบาล (One Day Surgery)

โดยการดำเนินงานเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีและองค์กรบริหารการพยาบาล

 

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)