ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน โดยให้บริการดังนี้

1. ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมงตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างถูกต้องรวดเร็ว ปลอดภัย

2. ผู้ป่วยในระยะสั้นไม่เกิน 72 ชั่วโมง

3. รถพยาบาลกรณีผู้ป่วยบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้าย รับ-ส่งผู้ป่วยทั้งภายใน ภายนอกโรงพยาบาล ตลอดจนให้บริการในสาธารณบริการตามมติของคณะฯ

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)