ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วย หอผู้ป่วย 8 หอ จำนวนเตียงผู้ป่วย 138 เตียง ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางอายุรกรรมทั้งกลุ่มผู้ป่วยภาวะวิกฤต ผู้ป่วยทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยการดำเนินงานเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีและองค์กรบริหารการพยาบาล จึงได้พัฒนาผู้ปฏิบัติพยาบาลขั้นสูง มีจำนวน 5 ท่าน และอยู่ในแผนพัฒนา 5 ท่าน

 

 

• แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง ปี พ.ศ. 2560

• โครงการปัจจัยทำนายการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่

• การดูแลผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลสู่บ้าน

• Clinical Pathway ในการประเมินผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาซับซ้อนและส่งต่อทีมสหสาขาวิชาชีพ

• รางวัล Dean Innovation award 2016 และ Team Good Practice Award

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)