ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

งานการพยาบาลบริการเฉพาะ

งานการพยาบาลบริการเฉพาะ

เป็นงานการพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นลำดับที่11ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่28 มกราคม 2554 ประกอบด้วย 6 หน่วย ดังนี้

1.    หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว (OFM)  

2.    หน่วยบริการหัตถการ (HTU)

3.    หน่วยบริการเคมีบำบัด (SSS2)

4.    หอดูแลผู้ป่วยระยะสั้น (HSU)

5.    หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง (OCC)

6.    หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเสือก (OCAM) 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว (OFM)

ให้บริการประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15ขึ้นไป บริการระดับปฐมภูมิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป คัดกรองและจำแนกโรคที่ซับซ้อนส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง ส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษา ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสุขภาพ เพื่อให้ได้บุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

เปิดบริการ

 ในเวลาราชการ           07.00 – 15.00 น.

 นอกเวลาราชการ         16.00 – 20.00 น.

วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์   07.00 – 13.00 น.

สถานที่ตั้ง   อาคาร 4 ชั้น 1

โทรศัพท์ 0-2201-1160 บริการนัดหมายและติดต่อสอบถามได้ 08.00 – 15.00 น.

คลินิกในเวลาราชการ   

ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  

แพทย์ตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น.

 

 

คลินิกที่เปิดบริการ

จันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.00 - 15.00 น.

คลินิกทั่วไป

จันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.00 - 15.00 น.

คลินิกองค์รวม (เบาหวานครบวงจร)

คลินิกองค์รวม (ส่งเสริมสุขภาพและเยี่ยมบ้าน)

พฤหัสบดี

เวลา 13.00 - 15.00 น.

คลินิกรักษ์สุขภาพ

อังคารและพฤหัสบดี

เวลา 13.00 - 15.00 น.

คลินิกดูแลและบรรเทาอาการ

 

 

 

ตารางแพทย์ลงตรวจคลินิกในเวลาราชการ

ภาคเช้า

จันทร์

คลินิกทั่วไป     

อ.โสฬส

อ.จิตติมา

อ.ฉัฐญาณ์

อ.สุธิดา

อ.กิติพล

อ.เอกชัย

 

อังคาร

คลินิกทั่วไป     

อ.พรพจน์

อ.วสากร

อ.อาทิตย์

อ.ธเนศ

อ.แสงศุลี

อ.วีรชัย

 

พุธ

คลินิกทั่วไป     

อ.ประสิทธิ์

อ.จิศพรรณ

อ.ดำรงรัตน์

อ.ปณิธี

อ.โสฬส

อ.นิลวรรณ

 

พฤหัสบดี

คลินิกทั่วไป     

อ.สายพิณ

อ.ฉัฐญาณ์

อ.กิรดา

อ.แสงศุลี

อ.ปณิธี

อ.วีรชัย

 

ศุกร์

คลินิกทั่วไป     

อ.ปราณี

อ.กนกพร

อ.ดำรงรัตน์

อ.วัจนา

อ.มณฑรัตม์

อ.ธัญญรัตน์

 

ภาคบ่าย

อังคาร

เวลา 13.00 - 15.00 น.

คลินิกดูแลและบรรเทาอาการ

คลินิกทั่วไป      อ.จิศพรรณ

พฤหัสบดี

เวลา 13.00 - 15.00 น.

คลินิกรักษ์สุขภาพ

คลินิกทั่วไป      อ.รัศมี

** หมายเหตุ ** ตารางลงตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากมีภารกิจการเรียนการสอน

 

 

ขั้นตอนการรับบริการ

·       ผู้ป่วยนัดหมายล่วงหน้า

1.       ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์ ว.1 เพื่อรับหมายเลขห้องตรวจ  และบัตรลำดับชั่งน้ำหนัก  วัดความดันโลหิต  

2.       รอพบแพทย์หน้าห้องตรวจ ตามหมายเลขห้องตรวจที่ได้รับ

·       ผู้ป่วยไม่มีนัดหมาย/ มาไม่ตรงวันนัด/ ผู้ป่วยใหม่

1.         ติดต่อ ว.00 เพื่อรับบัตรคิวสัมภาษณ์

2.         ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ระหว่างรอการคัดกรอง

3.         รับการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่พยาบาล เคาน์เตอร์ ว.2 ตามลำดับ

หากไม่มีคิว   -    ได้รับคำแนะนำการปฏิบัติการตรวจ

-       นัดหมายล่วงหน้า

 

คลินิกนอกเวลาราชการ        เวลา 16.00 - 20.00 น.               

นัดหมายล่วงหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาล 1  โทรศัพท์ 0-2201-1160 เวลา 7.00 – 12.00 น. และ  13.00 – 15.00 น.      

ตารางแพทย์ลงตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ

จันทร์ – ศุกร์

เวลา 17.00 – 20.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์

 

เวลา 08.00 – 13.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์

จันทร์

อ.ประสิทธิ์

อ.เอกชัย

อ.โสฬส

อ.อิทธิพล

 

 

อังคาร

อ.กิติพล

อ.เอกชัย

อ.อาทิตย์

อ.แสงศุลี

 

 

พุธ

อ.ประสิทธิ์

อ.เอกชัย

อ.โสฬส

อ.ธเนศ

 

 

พฤหัสบดี

อ.ประสิทธิ์

อ.สุธิดา

อ.จิศพรรณ

อ.อิทธิพล

 

 

ศุกร์

อ.ดำรงรัตน์

อ.ธเนศ

อ.แสงศุลี

 

 

 

เสาร์

อ.ปราณี

อ.สุธิดา

อ.วสากร

อ.ธัญญรัตน์

อ.ดำรงรัตน์

อ.แสงศุลี

อ.กิติพล

อ.เอกชัย  ยกเว้นสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

 

 

อาทิตย์

อ.จิศพรรณ

อ.ปณิธี

อ.โสฬส

อ.ภัควิภา

 

 

 

 

คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว / คลินิกทั่วไป   

ตรวจรักษาโรคทั่วไป คัดกรองจำแนกโรคที่ซับซ้อนเพื่อส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทาง

เปิดบริการจันทร์ – ศุกร์   เวลา 08.00 - 15.00 น.

คลินิกรักษ์สุขภาพ

          ดูแลผู้ป่วยเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน นอนไม่หลับและผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่

เปิดบริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา13.00 – 15.00 น. (ต้องพบแพทย์ของคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวก่อน)

คลินิกองค์รวม(เบาหวานครบวงจร)

ดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ซับซ้อนของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งมีการวางแผนการดูแลรักษาแบบครบวงจรและต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพ  ให้บริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น.

คลินิกดูแลและบรรเทาอาการ     

          ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง โดยทีมสหวิชาชีพ โดยรับปรึกษาจากทั้งในและภายนอกหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจะได้รับการประเมินและดูแลทุกมิติของสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ซึ่งจะดูแลร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้เดิมและทีมสหวิชาชีพ

          เปิดบริการ ทุกบ่ายวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.

หน่วยบริการหัตถการ(Treatment Unit)

ให้บริการด้านหัตถการทางการแพทย์และทางการพยาบาล เช่นการทำแผล, ฉีดยา, ใส่สายสวนปัสสาวะ, ใส่สายให้อาหารทางสายยาง, เปลี่ยนสายให้อาหารทางหน้าท้อง(Gastostomy),สายระบาย

สถานที่ตั้ง : อาคาร 4 ชั้น 1

เวลาเปิดบริการ

                   จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 - 19.00 น.                                                              

                   เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

 

ขั้นตอนการรับบริการ:

1.         ผู้ป่วยที่มาขอรับบริการจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี

2.         ในกรณีที่ผู้ป่วยมารับบริการฉีดยาต่อเนื่อง ต้องมีบัตรนัดฉีดยาหรือ จดหมายส่งตัวจากแพทย์โรงพยาบาลเดิมมายื่นพร้อมบัตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

*หมายเหตุ: ทางหน่วยบริการหัตถการไม่มีแพทย์ประจำหน่วย ดังนั้นหากผู้ป่วยต้องการใบรับรอง แพทย์ หรือต้องการให้แพทย์เป็นผู้ทำการรักษา ต้องติดต่อแผนกตรวจที่ให้บริการก่อนเข้ารับบริการ

หน่วยบริการเคมีบำบัด (SSS2)

 

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รับยาเคมีบำบัด สารน้ำ เลือด/ส่วนประกอบของเลือด ที่ต้องการการดูแลอาการระยะสั้น อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

สถานที่ตั้ง : อาคาร 4 ชั้น 3

เวลาเปิดบริการ                     

-          วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 - 24.00 น.

-          วันเสาร์ – อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-16.00 น.

ระเบียบปฏิบัติในการรับผู้ป่วยดังนี้

1.       มี Standing Order ในคำสั่งการรักษา SSS Form (สีเขียว)  

2.       มาติดต่อจองเตียงที่ หน่วยลงทะเบียนรับผู้ป่วยในซึ่งจะทำหน้าที่ส่งผู้ป่วยไปยัง หน่วย SSS2

3.       ลักษณะของผู้ป่วย

3.1 เป็นผู้ป่วยที่มี Vital Signs และ Condition stable

3.2 เป็นผู้ป่วยที่ผ่านการประเมินครบถ้วนพร้อมให้การรักษา โดยไม่ต้องการการ Investigate เพิ่มขณะ admit

3.3 ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะติดเชื้อหรือมีแนวโน้มของการแพร่กระจายเชื้อ เช่น case HIV +ve  ระยะแพร่เชื้อ, Tbc (เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่ มารับบริการให้ยาเคมีบำบัดซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง การรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการแพร่กระจายเชื้อจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยอื่น)

3.4 ผู้ป่วยจะต้องมีญาติหรือผู้ดูแลมาด้วยอย่างน้อย 1คน

3.5 ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ต้องให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด ต้องได้รับการจองและยืนยันเวลาได้เลือดล่วงหน้าแล้ว

4.       ค่ารักษาพยาบาล

คิดตามระยะเวลาในการนอนพักซึ่งเป็นไปตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ และระยะเวลาในการนอน พักต้องอยู่ในหอผู้ป่วยตลอดเวลาที่พักในหอผู้ป่วย

IPD:     เป็นผู้ป่วยที่รับบริการตั้งแต่ 7ชั่วโมง ขึ้นไป ในผู้ป่วยใช้สิทธิจ่ายตรง ต้นสังกัด ประกันสุขภาพ ประกันสังคม เงินสดและประกันชีวิต

รับบริการตั้งแต่ 4ชั่วโมง ขึ้นไป ส่วนสิทธิประกันสังคม ประกันสุขภาพ (รามาธิบดี)

OPD:    เป็นผู้ป่วยที่รับบริการน้อยกว่า 7ชั่วโมง ส่วนกรณีสิทธิประกันสังคม ประกันสุขภาพรามาธิบดี เป็นผู้ป่วยที่รับบริการน้อยกว่า 4ชั่วโมง

 

 

 

 

 

หอดูแลผู้ป่วยระยะสั้น (HSU)

 ให้บริการผู้ป่วยที่นัดมาทำการผ่าตัด ทำหัตถการ เตรียมตรวจจากหน่วยงานต่างๆ และผู้ป่วยที่มารับยาเคมีบำบัด ระยะเวลานอนโรงพยาบาลระยะสั้นไม่เกิน 3 วัน เพื่อให้การหมุนเวียนจำนวนเตียงทันต่อการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการตามนโยบายของคณะฯ  มีจำนวน 18 เตียง

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง (OCC)

ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการการดูแลแบบ multi- dispinary team ให้ได้รับการตรวจติดตามการรักษาได้เหมาะสม รวมทั้ง ตอบสนองภารกิจด้านการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย์ และการทำวิจัยต่างๆ

เริ่มเปิดบริการ : 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

เปิดบริการ  : วันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก(OCM)

ให้บริการผู้ป่วยที่เลือกรักษาทางศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออก ด้านการแพทย์แผนจีน โดยประเมิน ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา แบบผู้ป่วยนอกโดยการกำกับดูแลของแพทย์แผนปัจจุบัน แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านต่างๆ ตามที่องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับการรักษาด้านการแพทย์แผนจีน ซึ่งต้องผ่านการคัดกรองจากแพทย์แผนปัจจุบัน และไม่มีข้อห้ามในการเลือกการรักษา

เริ่มเปิดบริการ : 19 มิถุนายน  2558 เป็นต้นมา

เปิดบริการ  : วันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

บริการหัตถการด้านการแพทย์แผนจีน  :     

       1. การฝังเข็ม (Acupuncture)  
      2. การฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า (Electro Acupuncture)
      3. การฝังเข็มร่วมกับการส่องโคมร้อนอินฟราเรด
      4. การครอบแก้ว (Cupping)

สถานที่ตั้ง : อาคาร 4 ชั้น 1

 

ตารางแพทย์ลงตรวจ :

วัน

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

จันทร์

พจ. มยุรี อาสาวดีรส

พจ. ซู เล่อ ซัน

พจ. มยุรี อาสาวดีรส

พจ. ซู เล่อ ซัน

อังคาร

พจ. มยุรี อาสาวดีรส

พจ. ชาญชล หลินชาญธารา

แพทย์แผนปัจจุบัน

พจ. มยุรี อาสาวดีรส

พจ. ชาญชล หลินชาญธารา

พุธ

พจ. มยุรี อาสาวดีรส

พจ. ซู เล่อ ซัน

พจ. มยุรี อาสาวดีรส

พจ. ซู เล่อ ซัน

พฤหัสบดี

พจ. มยุรี อาสาวดีรส

พจ. ชาญชล หลินชาญธารา

แพทย์แผนปัจจุบัน

พจ. มยุรี อาสาวดีรส

พจ. ชาญชล หลินชาญธารา

ศุกร์

พจ. มยุรี อาสาวดีรส

อ.นพ.สรศักดิ์ ศุภผล

พจ. มยุรี อาสาวดีรส

 

 

วิธีรับบริการ :

1.       ผู้ป่วยรายเก่า

-          นัดหมายล่วงหน้า : ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ก่อนยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์รับบัตร

-          ผิดนัด/ไม่ตรงวัน : ติดต่อพยาบาลคัดกรอง หากแพทย์เดิมลงตรวจพิจารณารอลำดับคิวพบแพทย์ หากแพทย์เดิมไม่ลงตรวจ เข้าระบบนัดหมาย

2.       ผู้ป่วยรายใหม่

-          ขอตรวจพบแพทย์แผนปัจจุบัน : กรณีตรงวันแพทย์แผนปัจจุบันลงตรวจ พยาบาลคัดกรอง และรอพบแพทย์ตามลำดับ หากไม่ลงตรวจ เข้าระบบนัดหมายพบแพทย์

-          ส่งปรึกษา/นัดหมายล่วงหน้า : ติดต่อพยาบาลคัดกรอง พิจารณาพบแพทย์ตามลำดับ หรือเข้าระบบนัดหมาย

บริการนัดหมายและติดต่อสอบถาม : โทร 02-201-0366

ผู้ประสานงานหน่วย : คุณกาญจนา ปานนอก

อีเมลล์ : kanna.pannok@gmail.com

              

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)