ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

เรื่อง แจ้งผลการสัมภาษณ์เพื่อฝึกปฏิบัติงาน Elective ประจำปี 2564

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมูลในลำดับที่ 40 ของ น.ส. วนารี กรุงศิลา ผิดพลาด จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ Elective จากเดิม 2 OW (หอสังเกตอาการชาย) เปลี่ยนเป็น 1OW (หอสังเกตอาการหญิง)

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)