ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพยาบาลจบใหม่มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ฝ่ายการพยาบาล

 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 นางสาว ปริณพร ชัยมลคล
2 นางสาว กรผกา ปูเชียงแดง
3 นางสาว ธัญรดา โรจนานุกูลพงศ์
4 นางสาว ณัฏฐณิชา คำนวนแสง
5 นางสาว ฐานิตา สุขเต็ม
6 นาย สิริวิชญ์ รักษาสิน
7 นางสาว ปณิตา​ มงคลหว้า
8 นางสาว ศิรินทิพย์ ชาญชนะวิวัฒน์
9 นางสาว กรกช ส้มแก้ว
10 นางสาว ภัทรจาริน เงินงาม
11 นางสาว กมลวรรณ บัวเกตุ
12 นางสาว กัณฐกา สุริยะวิภาดา
13 นางสาว ยศศินี เนียมทอง
14 นางสาว พรนภา ไชยะมี
15 นางสาว ฐิติพร อ่อนนุ่ม
16 นางสาว วรัญญา กันซัน
17 นางสาว อทิตยา เหมืองหม้อ
18 นางสาว ภาวิณี สิงห์เถื่อน
19 นางสาว ญานิกา ตรีประภากร
20 นางสาว ณัฐกฤตา กันจู
21 นางสาว พิชญ์สินี บทกลอน
22 นางสาว บุญสิตา รจิตรังสรรค์
23 นาย พิชญะ กันภัย
24 นางสาว ปิยะพร ศิริกุล
25 นางสาว ณัฐชา หมื่นสิทธิโรจน์
26 นางสาว ทิชากร มาตเทพ
27 นางสาว ณัฐสินี แกล้วทนงค์
28 นางสาว ภัทรภร วงศ์ถานะ
29 นาย นราวิชญ์ ใจเดช
30 นางสาว ชนมน ธัญญาเวชกิจ
31 นางสาว เบญญาภา คำเขียว
32 นางสาว เกศศินี บุญยัง
33 นางสาว สุภธิดา ดวงสุวรรร
34 นาย นิรัญ สุวรรณโชติ
35 นางสาว วิไลวรรณ พรมฤทธิ์
36 นางสาว บุญจิรา โพธิ์สวรรค์
37 นางสาว นันทวัน โพธิ์ทอง
38 นางสาว ธนธร ทรัพย์กล้า
39 นางสาว ศิรภัสสร เพชรประพันธ์
40 นางสาว พิชญาภา กิจถาวร
41 นางสาว กมลวรรณ ศุภเสนา
42 นางสาว ณิชกานต์ ศักดิ์สิทธิ์
43 นางสาว ศิวพร บุญเกิด
44 นางสาว ทักษพร ช่วยจีน
45 นางสาว ชนากานต์ คำน้อย
46 นางสาว สิริกมล มะลิลัย
47 นางสาว กิตติยา การวงษ์
48 นางสาว สุพัตรา เสาตรง
49 นางสาว ลลิตา สุจิตรวินิจ
50 นางสาว เอื้อการย์ รัตนอัศวินวงศ์
51 นางสาว ศิริจรรยา ศรีอุดร
52 นางสาว ณิชนันทน์ ชิวขนาน
53 นางสาว สุชานรี รอบรู้
54 นางสาว ฐิติพร สุรินธรรม
55 นางสาว ฐิติกานต์ ศรีสถาน
56 นางสาว ภัฐวรรณ ภิชัย
57 นางสาว ศิริอาภา เจิมภู่
58 นางสาว ยลธิดา เหรียญเสาวภาคย์
59 นางสาว กนกวรรณ ศรีชาลี
60 นางสาว ภัทราพร นาครุ้ง
61 นางสาว สุริยชล ยอดสังวาล
62 นางสาว วนาการ แก่นดี
63 นางสาว สุภาภรณ์ อยู่มั่น
64 นางสาว วริศรา ธาตรีนรานนท์
65 นางสาว กานต์พิชชา วิเศษดี
66 นางสาว กชกร ผิวคราม
67 นางสาว ศิรินภา ซาเสน
68 นางสาว ธนวรรณ นพพิบูลย์
69 นางสาว บุษย์ศรินทร์ พลอยบุษย์
70 นางสาว สุนันทา แมนประโคน
71 นางสาว ภัทราภรณ์ ดูมา

 

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
1 นางสาว มณีรัตน์ ทุมทอง
2 นางสาว กนกพร กาเรือง
3 นางสาว นงนภัส สุริยะชัย
4 นางสาว กุลณัฐฐา บัวแย้ม
5 นางสาว ระพี พลายศรี
6 นางสาว ชนัญธิดา คล่องแคล่ว
7 นางสาว นันทกานต์ ภูติโส
8 นางสาว เพชรวิภา สุวรรณรูป

 

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
1 นางสาว นฤภร ชมภูเมืองชื่น
2 นางสาว ธัญลักษณ์ สายพัทลุง
3 นางสาว โชติกา ใจกว้าง
4 นางสาว กัญญาภัค สิทธิพรมมา
5 นางสาว ปาณิสรา บัวมี
6 นางสาว กาญจนา ลักษมีการค้า
7 นางสาว มธุริน มัชมี
8 นางสาว นภสร มากำเนิด
9 นางสาว อนุธิดา ประยงค์พันธ์
10 นางสาว บัวบูชา ชัยพรแก้ว
11 นางสาว วริศรา ตันติดิลกวงศ์
12 นางสาว ณัฐสรวงกร นัทธี
13 นางสาว ศิริลักษณ์ เขียวสืบ
14 นางสาว มณีวรรณ แสงอุทัย
15 นางสาว ธนัญญา สุขสิงห์
16 นางสาว ชไมพร แสงคำ
17 นางสาว ลลิตา รวบรวม
18 นางสาว ณัฐธิดา ปังอุทา
19 นางสาว วชิรินทรา ฝอยทอง
20 นางสาว ณัฐฐิณี คณิตธนันต์
21 นางสาว สุภาภรณ์ ภาติกบุตร
22 นางสาว ฐิติภัค ศิริอัศวตระกูล
23 นางสาว ณัฐชา แซ่บู๊
24 นางสาว สุทธิดา คำภิระวงศ์
25 นางสาว พัชรา ชัยรัตน์
26 นางสาว ฉัตรดาว เพชรรัตน์
27 นาย พินิจ บุญประคอง
28 นาย ชูศักดิ์ ตั้งสติ
29 นางสาว ปทุมรัตน์ กันไพเราะ
30 นางสาว ศิริภัสสร แสงจันทร์
31 นางสาว ลวิตรา บุดดี
32 นางสาว กัญจน์ชฎา ทองคำ
33 นางสาว จันทร์จรี นรเศรษฐ์กุล
34 นางสาว จริยา รุ่งเรือง
35 นางสาว ศิริพรรณ วงค์ฐาน
36 นางสาว ธนารักษ์ เอี่ยมสอาด
37 นางสาว จีรนันท์ กิ่งชุ่ม
38 นางสาว ปิยนันท์ เกษแก้ว
39 นางสาว อภิชญา ขำทัย
40 นางสาว อังคณา โพธิกุล
41 นางสาว พิมพ์ชนก จำปาศรี
42 นางสาว กฤษณา เต็นตารัมย์
43 นางสาว กัญญณัช ชิณวงศ์
44 นางสาว อภิรดา เอียดเฉลิม
45 นางสาว จุลาภรณ์ สุรินทร์
46 นางสาว รัชดาภรณ์ จันทะบุญตรี
47 นางสาว ศิขรินทร์ โปธิปัน
48 นางสาว สิริณัฏฐ์ บุญเจริญ
49 นางสาว อลิตา สมรูป
50 นางสาว ณัฐฐิชา การุญ
51 นางสาว จีราภา อุตอามาตย์

 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
1 นางสาว ภัททราพร จันทร์ครบ
2 นางสาว สุดารัตน์ ว่องทั่ง
3 นางสาว รังสยาภรณ์ สุวรรณหงษ์
4 นางสาว ภัทรีญา สะอาดเอี่ยม
5 นางสาว เขมาพร ประทีปถิ่นทอง
6 นางสาว นรหงษ์ เหลืองสิริวงศ์
7 นางสาว กาญจนาพร แสนชมภู
8 นางสาว สุชาวลี ยอดศรี
9 นางสาว ชนกนันท์ เต็มเปี่ยม
10 นางสาว อรญา แสนสินธิ์
11 นางสาว นริศรา คีรีกิ้น
12 นางสาว กรกนก ธงริ้ว
13 นางสาว ชญานิศ จันทร์พรม
14 นางสาว จีรนันท์ สมจริง
15 นาย อัษฎาวุธ ปทุมทอง
16 นางสาว กาญจนาพร จันทร์วัน
17 นางสาว พรสวรรค์ วิชัยวงค์
18 นางสาว อริศรา ยะยวง
19 นางสาว ทัศนีย์ นุบาล
20 นางสาว เจนจิรา พุฒศรี
21 นาย ธนพงษ์ เทพแพง
22 นางสาว อัญชลี สุวรรณทา
23 นางสาว นิชาภา ประสานการ
24 นางสาว ผกามาศ ล่องพาณิชย์
25 นางสาว ณัฐฐาพร เพียรจัด
26 นางสาว สลุตา รัตธนภาส
27 นางสาว จุฑามาศ กองเกตุใหญ่
28 นางสาว กาญจนาภรณ์ ชนชนะกุล
29 นางสาว วิภาดา ปัญญาดิษฐ์
30 นางสาว รุจิรา รุ่งรัตนพงษ์พร
31 นางสาว พัชราพร ไหมคำ
32 นาย พีรวัส ลัภย์ธัญบูรณ์
33 นางสาว สุกฤตา จันทรประภา
34 นางสาว จิราภา บู่ทอง
35 นางสาว อัญชลีพร หอมหวน
36 นางสาว วรดา โชติวงศ์วชิร
37 นางสาว ธนัญญา ปัญญาส่าน
38 นางสาว กชามาส สินธุชัย
39 นางสาว ปัทมพร ไตรพร
40 นางสาว รัยญา วาเด็ง
41 นางสาว ปนัดดา โคตรโย
42 นางสาว คณิศร กองเถิน
43 นางสาว จุฑามาศ ยลประสาน
44 นางสาว ธีรดา บุญเติม
45 นางสาว วริศรา มั่นประสิทธิ์
46 นางสาว ณัฏฐา คุ้มครอง
47 นางสาว พิชญา คุ้มวันดี
48 นางสาว ธนัชชา อุปแก้ว
49 นางสาว กุลนิษฐ ชูทับทิม
50 นางสาว ขวัญจิต เมืองใจ
51 นางสาว สุภคินี ศรีวิลัย
52 นางสาว ประสิตา ธีรไชยวัฒน์
53 นางสาว เสาวลักษณ์ แสงอุทัย
54 นางสาว ชุติมา วิลัยวรรณาวงษ์
55 นางสาว กัลยรัตน์ อินต๊ะนัย
56 นางสาว พรบุญครอง ควคำ
57 นางสาว วรดา เสริมเฉลียว
58 นางสาว นันทวัน ปิ่นแก้ว
59 นางสาว ประภาพร รอดจากทุกช์
60 นางสาว นภวรรณ จันทรัตน์
61 นางสาว วลัญช์ภัทร ปรัชญกุล
62 นางสาว อรทัย นาคแก้ว
63 นางสาว อนันตญา สีเหลือง
64 นางสาว ปิยะดา กาหลง
65 นางสาว กวินทิพย์ ทองทิพย์
66 นางสาว ภัสราพร คำวิเศษ
67 นางสาว สุจิตรา สาคร
68 นางสาว อรพรรณ จันทะโคราช
69 นางสาว อมิตา อิทธิโสภณดุล
70 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีประเวช
71 นางสาว รัชฎา ย้อยแสง
72 นางสาว สุนิสา ศรีผึ้ง
73 นาย วชิรวิทญ์ สุขเจริญ
74 นางสาว ธันย์ชนก เอี่ยมวิมังสา
75 นาย ภูมิพัฒน์ คุ้มแวง
76 นางสาว กาญจนา ศรีสำราญ
77 นางสาว กีรติกานต์ สุขใจ
78 นางสาว ชุติมณฑน์ แก้วบุญศรี
79 นางสาว เวเลนซี ก้องกิตต์ไพศาล
80 นางสาว อารยา วัดเข้าหลาม
81 นางสาว สุทชา ธีระพันธ์
     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)