ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

ประกาศ รายชื่อผู้ช่วยพยาบาล ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์แยกตามฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2562

รายชื่อผู้ช่วยพยาบาลบรรจุใหม่ปี 2562 สัมภาษณ์เลือกฝ่ายการพยาบาล จำนวน 92 คน 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ฝ่ายการพยาบาล
1 นางสาว จีราภรณ์ รังวิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 นาย เจษฎา สนุกพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 นางสาว เฑียรวรรณ โพธิ์แสร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 นางสาว ศิรินภรณ์ ชัยสาร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 นางสาว สุดารัตน์ สุดสะอาด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
6 นางสาว นิภาพร พลอินทร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 นางสาว แสงรวี แก้วมณีวงษ์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 นาย ธิติวุฒิ คำมูล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
9 นางสาว สุธิดา สงศิริ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 นางสาว กิตติมา ประจญกล้า ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 นางสาว ปานขวัญ นามสองชั้น ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 นางสาว เมย์ การรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
13 นางสาว ปัทมาวรรณ นามศรี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
14 นางสาว กาญจนา โสดาจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 นางสาว นพวรรณ สิมมา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 นาย คธาวุฒิ นนฤาชา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 นางสาว จุฑาวดี วิชัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 นางสาว จุฑามาศ พ่วงศรีรักษา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 นางสาว รัตนา หัสโก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 นางสาว มีนา แสวงสุข ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 นางสาว สุปราณี มาศงามเมือง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
22 นางสาว สุขฤทัย ทองโท ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
23 นางสาว อรอุมา สุพรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
24 นางสาว ศศิธร กลิ่นค้างพลู ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
25 นางสาว สุรีย์พร บุตรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
26 นางสาว สุชาดา เก็งรัมย์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
27 นางสาว ศศิวิมล เหล็กงาม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
28 นางสาว อริสา วิธีพล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
29 นางสาว วิลาวรรณ คำขาว ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
30 นางสาว กาญจนา พรหมชาติ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
31 นางสาว ปวีณา ปานหมึก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
32 นางสาว ปัณฑิตา ประคองกลาง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
33 นางสาว สุนิสา ทองเงิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
34 นางสาว กมลพัชร อุวรากุล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
35 นางสาว พันธิวา คำเมืองน้อย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
36 นางสาว วรรณพร ฤทธิ์คำรพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
37 นางสาว วธิดา ชมภู ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
38 นางสาว อรนลิน ยิวคม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
39 นางสาว ภัทรดา ปุราชะกา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
40 นางสาว วลัยพรรณ สุขแสง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
41 นางสาว วรางคณา พลพิทักษ์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
42 นางสาว นาริน แก้วสำโรง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
43 นางสาว วิลาวัลย์ ทองมี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
44 นางสาว ดรุณี คำภา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
45 นางสาว ฐานิกา ปะโคทัง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
46 นางสาว ชลธิชา แสนสิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
47 นางสาว สุนันทา ปิยะตุ้ย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
48 นางสาว วรัญญา ออทอง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
49 นางสาว วาธิตา ชนะมาร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
50 นางสาว อัญมณี สีเขียว ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
51 นางสาว ลัดดาวัลย์ ปินะกาสา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
52 นางสาว นรีกานต์ นีละพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
53 นางสาว ชมพูนุท จันประทัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
54 นางสาว รัชนีวรรณ เขียวดี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
55 นางสาว มนภรณ์ เสาวเนียม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
56 นางสาว วรรณา แสนศรี ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
57 นางสาว ปวันรัตน์ ลายทอง ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
58 นางสาว กรรณิการ์ วงศรี ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
59 นางสาว สุดารัตน์ ทองคำ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
60 นางสาว ชยาพร ภาระพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
61 นางสาว พิมพ์วิภา ม่วงทอง ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
62 นางสาว เพชรรัตน์ วันนิต ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
63 นางสาว ศิริลักษณ์ กีรติพงศ์ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
64 นางสาว ปฏิญญา เมืองจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
65 นางสาว เบ็ญจลักษณ์ บุญทัน ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
66 นางสาว อารียา สดใส ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
67 นางสาว อินทิรา วารุลังก์ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
68 นางสาว รุ่งอรุณ พินิจมนตรี ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
69 นางสาว วรรณิศา หอมจันดี ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
70 นางสาว อารียา มุติมรรคา ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
71 นางสาว ปิยะธิดา ประเสริฐสังข์ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
72 นางสาว เจนจิรา ขานน้ำคำ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
73 นางสาว อัญชลีพร ปิยะไพร ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
74 นางสาว วิไลวรรณ ทุ่งจันทร์ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
75 นางสาว ยลรดี ยะที ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
76 นางสาว ประนิดา ไชยนา ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
77 นางสาว วรรษวรรณ อภัยสม ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
78 นางสาว หฤทัย สมน้อย ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
79 นางสาว รัตนมน เครือเสน ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
80 นางสาว จุฑาทิพย์ สระศรี ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
81 นางสาว ชลดา ผลสมหวัง ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
82 นางสาว สุดาภรณ์ แสงทอง ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
83 นางสาว สุฑารัตน์ หนวดหอม ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
84 นางสาว กชกร คำบัวขวา ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
85 นางสาว อรวรรณ พรมนาม ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
86 นางสาว ผกามาส โสมเสาร์ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
87 นางสาว ชฎา​ภา​ ปลื้มใจ​ ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
88 นางสาว จันทมณี มั่งจิ๋ว ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
89 นางสาว อมรรัตน์ สุนนทราช ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
90 นางสาว ดวงนฤมล มะลิลา ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
91 นางสาว ชลธิดา สวัสดิผล ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
92 นางสาว จันทิมา แสนป้อง ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)