ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

แจ้งผลการสัมภาษณ์เพื่อฝึกปฏิบัติงาน Elective

ดาวน์โหลด : เอกสารสำหรับการบรรจุเพื่อปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รายชื่อนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี แยกตามหอผู้ป่วยที่ Elective ปี 2563 จำนวน 216 คน
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ฝ่ายการพยาบาล สังกัด หน่วยงาน รหัสหน่วยงาน
1 น.ส. กมลรัตน์ ติดพรม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเด็ก 8NC
2 น.ส. พัชริดา ศรีประสงค์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต 9PC
3 น.ส. มัชฌิมา ปัญญาดี โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต 9PC
4 น.ส. จุฑามาส บูรณอุดม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต 9PC
5 น.ส. จุฑามาศ อ่อนศรี โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต 9PC
6 น.ส. ณัฐชา จันทร์แจ่มกระจ่าง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยเคมีบำบัดและปลูกถ่ายไขกระดูกเด็ก 8SW
7 น.ส. ฟาติน ดารามั่น โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยเคมีบำบัดและปลูกถ่ายไขกระดูกเด็ก 8SW
8 น.ส. กัญญาวีร์ พรมชนะ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อ 8NE
9 น.ส. กมลทิพย์ ณ พิชัย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยเด็กโรคทั่วไป 8NW
10 น.ส. กานต์ธีรา ธุระกิจ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยเด็กโรคทั่วไป 8NW
11 น.ส. เนตรชนก ถนอมวงศ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยเด็กโรคทั่วไป 8NW
12 น.ส. กนกพร บุญสม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 4SP
13 น.ส. ชญานิศ ไชยยศ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยโรคทั่วไปเด็กเล็ก 8SE
14 น.ส. ณัฐวรา ทองคำอยู่ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยโรคทั่วไปเด็กเล็ก 8SE
15 น.ส. เกตุสิรินทร์ อรุณคง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 8IC
16 น.ส. พรพัชรนันท์ พรหมขัติแก้ว โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก หญิง 3NW
17 น.ส. แพรวา เชื้อเสือน้อย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หอผู้ป่วยจิตเวช 3NK2
18 น.ส. ภิมรภัฎ อธิศอัษฎา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หอผู้ป่วยจิตเวช 3NK2
19 น.ส. ภารณี เชิดชู โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง OCC
20 น.ส. กนกวรรณ สาโสม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง OCC
21 น.ส. พนิตรา บุญมั่น โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หน่วยบริการเคมีบำบัด SSS2
22 น.ส. รุจีรัตน์ ประเสริฐทรัพย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หน่วยบริการเคมีบำบัด SSS2
23 น.ส. สุพรรณิกา เขียวขำ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หอดูแลผู้ป่วยระยะสั้น HSU1
24 น.ส. พัชริดา เกตุอ่อน โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หอผู้ป่วยประคับประคอง RPU
25 น.ส. บุณยวีร์ ช่างสุวรรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลบริการเฉพาะ หอผู้ป่วยประคับประคอง RPU
26 น.ส. พัชรินทร์ อินคำเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU
27 น.ส. สุธิตา สังข์แก้ว โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ XSU
28 น.ส. ณัฐวรรณ คมสัน โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา XGY
29 น.ส. อติกานต์ วรพฤกษ์กิจ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิก XET
30 น.ส. ฉัตรมณี มงคลวิบูรณ์ชัย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ XRP
31 น.ส. อุษณีย์ ศรีสุข โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ ORU
32 น.ส. มนสิชา ไวยวาศ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ ORU
33 น.ส. ปรมาศ สีตาล โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน OEU
34 น.ส. บุณยอร พิภพชัย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน OEU
35 น.ส. ณัฐกุล สุดเกษ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน OEU
36 น.ส. สุพรรณี พันธุ์ดี โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน OEU
37 นาย ติณณภพ ญาณะแก้ว โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ ARU
38 นาย เฉลิมชัย อำนวย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ ARU
39 น.ส. กวินณา บุญคง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรอดูอาการ OOU
40 น.ส. กุลยะรัตน์ วงค์ถนอม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรอดูอาการ OOU
41 น.ส. ชนนิกานต์ อยู่สุข โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรอดูอาการ OOU
42 น.ส. นิรัญชา เอกพันธุ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรอดูอาการ OOU
43 น.ส. รัตนาภรณ์ คำหงษา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยรอดูอาการ OOU
44 น.ส. อรษา วิจิตขะจี โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรม 5NW
45 น.ส. จุฑามาศ ไพยรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 4IC
46 น.ส. กิติกร หนูยก โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 4IC
47 น.ส. กชกร วีระณรงค์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 4IC
48 น.ส. จุฑามาส วุทธสังข์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 4IC
49 น.ส. ศิริลักษณ์ สุขสาด โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 4IC
50 น.ส. คุณัญญา ประทุมานนท์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 4IC
51 น.ส. สร้อยสุดา ละออ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 4IC
52 น.ส. หทัยวรรณ ขุนเจียม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 4IC
53 น.ส. อัครา สุวรรณผา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ 4IT
54 นาย ปาราเมศ แลสันกลาง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 5SW
55 น.ส. กมลลักษณ์ อัครกุล โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง 9SE
56 น.ส. ศิริวรัญญา จิณะโสต โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 5NE
57 น.ส. นาถลดา เผยฉวี โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช 4NE
58 น.ส. ปรารถนา ภักดิ์วิสัย โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช 6SE
59 น.ส. ฐาปนี สุรเดช โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง MDJ1
60 น.ส. ฐิตาพร ภาระจำ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง MDJ1
61 น.ส. พิชญาพร ถิระพงษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 9IC
62 น.ส. มนสิชา สกุลเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 9IC
63 น.ส. ศุภาพิชญ์ ทุมมาลา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหัวใจ 9CC
64 น.ส. ธนัชพร ตันฟุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหัวใจ 9CC
65 น.ส. วรดา หอยจันทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 7SW
66 น.ส. สกุลทีรอด รอง โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 7SW
67 น.ส. ปาจรีย์ สองคำชุม โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 7SE
68 น.ส. พนาริน นิจประกิจ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 7SE
69 น.ส. ปวีณ์สุดา ดวงพิลา โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 7SE
70 น.ส. ประกายพลอย โฮ่งสิทธิ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 7SE
71 น.ส. ชุติมา นิระโส ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 8/1 8NK1
72 น.ส. ยุภาภรณ์ ภาวนา ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 8/2 8NK2
73 น.ส. ปาริณา โล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 9/2 9NK2
74 น.ส. นฐสรณ์ ศิริสัมพันธ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 9/3 9NK3
75 นาย คมสันต์ ตะเพียนทอง ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 8 8IK
76 น.ส. บุปผา ชัยโสดา ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 8 8IK
77 น.ส. ภชพร น้อยวัง ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ งานการพยาบาลห้องผ่าตัดและวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 8 8IK
78 น.ส. ปรินดา บัวระพา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องคลอด SDLR6
79 น.ส. ภัทราวรรณ อินต๊ะเขื่อน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องคลอด SDLR6
80 น.ส. ณัฐธิดา อัญชุลี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องคลอด SDLR6
81 น.ส. พรรณปพร ธรรมรักษ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องผ่าตัด SDOR5
82 น.ส. นพาศิริ ธรรมศิริ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องผ่าตัด SDOR5
83 น.ส. สาธิตา หงษ์ทอง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องผ่าตัด SDOR5
84 น.ส. รัชนีกร ตั้งภักดี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องผ่าตัด SDOR5
85 น.ส. สิริยุพา แก้วบุญศรี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องผ่าตัด SDOR5
86 น.ส. สุวพิชชา บุญเจริญ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องผ่าตัด SDOR5
87 น.ส. อุษาพร พุฒิกรณ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องผ่าตัด SDOR5
88 น.ส. เจนจิรา สุทธกูล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องผ่าตัด SDOR5
89 น.ส. ณัฐณิชา ยอดน้ำคำ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผ่าตัดและคลอดบุตร ห้องผ่าตัด SDOR5
90 น.ส. ศุภิสรา อินทรีย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ SDEY
91 นาย ปภาวิชญ์ อินทเนตร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม SDMD
92 น.ส. กุลณัฐ ชัยรัตน์เมธี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพิเศษ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-เวชสำอางค์และศัลยกรรมตกแต่ง SDPD
93 น.ส. ชนิตา วิริยะวงศ์ชัย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพิเศษ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-สุภาพสตรี SDPG
94 น.ส. วริศรา รีชัยพิชิตกุล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพิเศษ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-สุภาพสตรี SDPG
95 น.ส. กุลภรณ์ พันธ์ฟอง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพิเศษ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-อายุรกรรม SDPM
96 น.ส. วิสาขา ชินศรี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพิเศษ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-อายุรกรรม SDPM
97 น.ส. ชวรีย์ ทองชีพชา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพิเศษ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-อายุรกรรม SDPM
98 น.ส. พุทธินันท์ จันทรแสง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพิเศษ หน่วยบริการข้อมูลและรับปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพทางโทรศัพท์ SDHCC
99 น.ส. นัทธ์ชนัน จงมี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพิเศษ หน่วยบริการข้อมูลและรับปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพทางโทรศัพท์ SDHCC
100 น.ส. ทิพรียา โพสาราช ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพิเศษ หน่วยบริบาลนมแม่และธนาคารนมแม่ SDLMB
101 น.ส. ประภาวรินทร์ วันทะไชย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพิเศษ หน่วยประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยพิเศษก่อนผ่าตัด SDPX
102 น.ส. จันฑริกา มหาเสนา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพิเศษ หน่วยประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยพิเศษก่อนผ่าตัด SDPX
103 น.ส. จุรีพร ดาวแก้ว ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพิเศษ หน่วยประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยพิเศษก่อนผ่าตัด SDPX
104 น.ส. ศวิตา สารรัตน์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอบริบาลทารกแรกเกิด SDNS61
105 น.ส. อชิรญา หิรัญศรี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอบริบาลทารกแรกเกิด SDNS61
106 น.ส. ภีริยา พันมหา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 62 SDIPD62
107 น.ส. หทัยกาญจน์ วงษ์รัศมี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 63 SDIPD63
108 น.ส. ปุณณภา แสนดวงวัฒน์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 63 SDIPD63
109 น.ส. ชนิตา เกิดผล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 64 SDIPD64
110 น.ส. พิมพ์ปวีณ์ จันทองศรี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 65 SDIPD65
111 น.ส. ลีลา อภิมงคลชัย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 72 SDIPD72
112 น.ส. บัณฑิตา บุญจันทร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 73 SDIPD73
113 น.ส. ดาราทิพย์ กองแก้ว ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 74 SDIPD74
114 น.ส. เพชรัตน์ อินไชย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 75 SDIPD75
115 น.ส. ชนธิชา ทองหนู ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 75 SDIPD75
116 น.ส. รุวัยดา มะยีแต ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 76 SDIPD76
117 น.ส. ศิวะพร นำเจริญ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 81 SDIPD81
118 น.ส. ธัญลักษณ์ ผิวงาม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 82 SDIPD82
119 น.ส. ขัตติยา โถนิมิตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 83 SDIPD83
120 น.ส. อภิญญา สง่างาม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยพิเศษ 86 SDIPD86
121 น.ส. ณภัทร เจริญสุข ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 5 SDICU5
122 น.ส. อัฒจารีย์ เลิศสูงเนิน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 5 SDICU5
123 น.ส. สุภาวดี เตียงสกุล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 5 SDICU5
124 น.ส. รุจิรา การะเกษ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 9 SDICU9
125 น.ส. ณัฐวรา นันเจริญ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 9 SDICU9
126 น.ส. สิรินันท์ บิลแหละ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด SDNICU6
127 น.ส. ณัฐนรี สิทธิจันทร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด SDNICU6
128 น.ส. เทียนทิพย์ อยู่ในธรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ SDCCU9
129 น.ส. อมรธิดา นิตลักษณ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ SDCCU9
130 น.ส. ชัชมล กล่ำพลบ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลสนับสนุนการบริบาลผู้ป่วย หน่วยบริการให้สารน้ำทางหลอดเลือด SDIVN
131 น.ส. บัณฑิตา มนตรี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลสนับสนุนการบริบาลผู้ป่วย หน่วยบำบัดระยะสั้น SDSSS5
132 น.ส. สุจิตรา สีสุโข ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ งานการพยาบาลสนับสนุนการบริบาลผู้ป่วย หน่วยหัตถการเฉพาะทาง SDSI
133 น.ส. พีริยาณัฐ จันทรสมโภชน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด CNMI
134 น.ส. พัณณิตา เกตุวิชิต โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
135 น.ส. พิชญา บุญวงค์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต CNMI
136 น.ส. ปฐมาภรณ์ น้อยทะรงค์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
137 นาย ปภัสชล พลีทอง โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
138 น.ส. ปาริฉัตร พฤกษะศรี โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
139 น.ส. ปิยะพร กัลยาพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผ่าตัดและห้องคลอด   CNMI
140 น.ส. ปวิตา ใช้โฉมยงค์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
141 น.ส. พนิดา ปิยพรหมโชติ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ CNMI
142 น.ส. บุษกร กลิ่นเกษร โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
143 น.ส. ปทมน เถระพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
144 น.ส. ปทุมวดี สิงห์สุพรรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผ่าตัดและห้องคลอด   CNMI
145 น.ส. ปานทิพย์ โสวันนา โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
146 น.ส. หทัยภัทร ศรีสันเทียะ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
147 น.ส. สุนัทธนันท์ วงศ์สีชิน โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
148 น.ส. สุพรรณี ยีอุมา โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผ่าตัดและห้องคลอด   CNMI
149 น.ส. อสมาภรณ์ คงธนะ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
150 น.ส. จุฑาทิพย์ มั่นกันนาน โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผ่าตัดและห้องคลอด   CNMI
151 น.ส. ศศิปรียา แก้วคันโท โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
152 น.ส. สุภัสสรา กิตติวงษ์วิวัฒน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผ่าตัดและห้องคลอด   CNMI
153 น.ส. กุสุมา ทิพวัน โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
154 น.ส. นุศรา แซ่ลิ่ม โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
155 น.ส. จณิสตา งามวัฒนจินดา โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
156 น.ส. พิชญานิน มาสุข โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
157 น.ส. อริสรา อ่วมตานี โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตและโรคหลอดเลือดสมอง CNMI
158 น.ส. สุทธิตา รัตนวงศ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ CNMI
159 น.ส. จุฑามาศ วรชิน โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ CNMI
160 น.ส. พชรพรรณ ทินวุฒิ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
161 น.ส. กฤติยา จอมแก้ว โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต CNMI
162 น.ส. ศิริพันธ์ เฮงนพรัตน์กุล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
163 น.ส. ภัสส์ธญาณ์ ติระดำรงค์กุล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
164 น.ส. ซูฮาดา อารง โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต CNMI
165 น.ส. อลิสา นาคีเภท โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต CNMI
166 น.ส. หทัยชนก กิตติวิริยะการ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
167 น.ส. วนิดา ขอพุทธพิทักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
168 น.ส. วรรษชล สมองาม โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
169 น.ส. ทักษพร พวงชมภู โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
170 น.ส. ชุดาภา ตรีธรรม โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผ่าตัดและห้องคลอด   CNMI
171 น.ส. อมรรัตน์ ปาเส โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต CNMI
172 น.ส. นารีนาฎ โถนคำ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
173 น.ส. ณัฏฐินี อ่อนชื่นจิตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
174 น.ส. นิลาวรรณ โพธิจักร โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
175 น.ส. ชลธิชา ชัยบรรหาร โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
176 น.ส. รักษ์ติยา นิติธรรมรักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
177 น.ส. มณียา กาญจน์สุวรรณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
178 น.ส. ศมนันท์ บัวรอด โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
179 น.ส. ขนิษฐา พาคำวงค์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
180 น.ส. อัณณา ชมดอกไม้ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
181 น.ส. นัทชนก ไชยชมภู โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
182 น.ส. ชลธิชา นาประไพ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
183 น.ส. อาทิตยา ศรีกุล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
184 น.ส. อรธนา ดำเรือง โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
185 น.ส. นันทิชา เชาวนลิขิต โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
186 น.ส. จารุวรรณ แอกทอง โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
187 นาย วงศธร ตรีกำจร โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผ่าตัดและห้องคลอด   CNMI
188 น.ส. วาสนา พึ่งบ้านเกาะ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
189 น.ส. รุ้งตะวัน เดือนงามจริง โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
190 น.ส. ธีราพร นิลบุรี โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
191 น.ส. สุดธิดา อุนะพำนัก โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
192 น.ส. ฐิติมา ทองแป้น โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผ่าตัดและห้องคลอด   CNMI
193 น.ส. ศุภัชฌา ดุลยสุข โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
194 น.ส. พิชชาพร  ทับสาย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก CNMI
195 น.ส. น้ำฝน ดวงมะณี โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
196 น.ส. ชนัญญา คนเดิน โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด CNMI
197 น.ส. วัลดา มากศิริ    โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด CNMI
198 น.ส. จันทรัตน์ ศรีลา โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
199 น.ส. ธิติสุดา กำจรจรุงวิทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤต CNMI
200 น.ส. ศิริวรรณ ชุมภา โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
201 น.ส. กิตติวรา เห็นชัย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก CNMI
202 น.ส. เวธณี คงรักษาคุณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
203 น.ส. ศิริรัตน์ สิงหา โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผ่าตัดและห้องคลอด   CNMI
204 น.ส. กรรณิกา ใจต๊ะเสน โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
205 น.ส. อรสา ช่อมะลิ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
206 น.ส. กุลรภัส นิทัศน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
207 น.ส. อุบลรัตน์ วจนะศิลา โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
208 น.ส. วริสรา พลสิทธิ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
209 น.ส. ภัทรวิไล ภูมิแสน โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
210 น.ส. เพชราภรณ์ เจริญวงค์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน   CNMI
211 น.ส. ณรินทิพย์ รัตน้ำหิน โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด CNMI
212 นาย พิตตินันท์ ตันติภัณฑรักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
213 น.ส. กรองกาญจน์ แสงกาญจนวนิช  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตและโรคหลอดเลือดสมอง CNMI
214 น.ส. วิภาวี ศรีเมฆวิไล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   CNMI
215 น.ส. ภคมน บุญกีรติกิตติ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตและโรคหลอดเลือดสมอง CNMI
216 น.ส. พิมพ์ลภัส อัจนากิตติ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ งานการพยาบาลวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตและโรคหลอดเลือดสมอง CNMI
     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)