ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

ฝ่ายการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีแก่การเปิดหน่วยงานใหม่

 
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี พว.เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล และทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีแก่การเปิดหน่วยงานใหม่สังกัดฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี 2 หน่วย วันที่ 28 มิถุนายน 2560 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง2 และวันที่ 29 มิถุนายน2560 หอผู้ป่วยวิกฤติ3IC

 

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)