ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

เสนอผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560

 
การนำเสนอผลการดำเนินงานและการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ. 2559 นำเสนอแผนการดำเนินการและนโยบาย ปี พ.ศ. 2560 จากผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติ เพื่อให้มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในทุกระดับและมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ สามารถดำเนินงานตามนโยบายของคณะฯ นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้กับบุคลากรทำผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ สร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร และสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน
     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)