ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เดิมรวมอยู่กับงานการพยาบาลศัลยศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่างานการพยาบาลศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ต่อมาในพ.ศ.2553 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการบริหารของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น จึงได้มีการแยกหน่วยงานออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูออกมาจัดตั้งเป็นงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประกอบด้วย หอผู้ป่วย 4 หอ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก 1 หน่วย

 

หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ : ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาท เอ็นและข้อ ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยระยะก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด และกึ่งวิกฤต รวมทั้งผู้ป่วยเนื้องอกกระดูกที่ต้องรับเคมีบำบัด โดยเน้นบริการแบบตติยภูมิ ตลอดจนให้ความรู้ ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู : ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ ทั้งผู้ป่วยทางอายุรกรรม ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ โดยกลุ่มโรคที่สำคัญคือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด บาดเจ็บสมอง บาดเจ็บจากโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ กลุ่มอาการหลังโปลิโอ การฟื้นฟูผู้ป่วยกระดูกหักและหลังผ่าตัดกระดูก การฟื้นฟูผู้ป่วยแขนขาขาด การฟื้นฟูผู้ป่วยแผลไฟไหม้ แบบครบวงจร

นวัตกรรม

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)