ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง

หน้าที่และเป้าหมาย

1.ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปและโรคผิวหนังที่ซับซ้อน

อย่างมีคุณภาพ

2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุขเพื่อให้ได้บุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

3.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการวิจัยทั้ง

ภายในและภายนอกคณะฯ

 

ขอบเขตการให้บริการ

1. ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัยเกี่ยวกับโรคทางผิวหนัง ผมและเล็บ

ทั้งในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โดยเป็นระบบนัดหมายล่วงหน้า

  •  ในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
  •  นอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
  •  นอกเวลาราชการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

2. บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั้งโรคผิวหนังทั่วไป โรคผื่นแพ้ ลมพิษ เวชสำอาง โรคเล็บ โรคของหนังศีรษะและ

เส้นผม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(ในเพศชาย) และรับตรวจรักษาหรือรับผู้ป่วยส่งต่อที่มีโรคซับซ้อน ต้อง

ใช้เทคโนโลยีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่น มะเร็งผิวหนัง โรคระบบอิมมูโนวิทยา โรคเรื้อน การทดสอบ

ผื่นแพ้สัมผัส ทดสอบ prick test การปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสี การฉายแสงอาทิตย์เทียม รวมทั้งการใช้เลเซอร์

เพื่อการรักษาและความงามต่างๆ

3. ให้บริการด้านการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ แพทย์เฉพาะ

ทางทั้งภายในและต่างประเทศ

4. ทำวิจัยทางคลินิกในโครงการวิจัยของหน่วยตรวจผิวหนัง และร่วมมือในการทำวิจัยทางการแพทย์ และ

การพยาบาลของบุคลากรทีมสุขภาพทั้งในและนอกสถาบันโดยงานวิจัยนั้นต้องผ่านการรับรองทาง

จริยธรรมของคณะฯ

ตารางแพทย์และการติดต่อ https://med.mahidol.ac.th/sdmc/th/service/opd-skin-th

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)