ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

โครงการพัฒนาสมรรถนะน้องพยาบาลปี4

เนื่องด้วยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปรับปรุงรายวิชาการพยาบาลในสาขาที่เลือกสรร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติภาคสนาม ณ ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นปีแรกเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสาขาที่ต้องการ และ เพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ในอนาตคเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงหลังจบการศึกษา ครั้งนี้มีจำนวนผู้อบรมทั้งสิ้น 66 คน

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)