Ramathibodi Excellence Center for Organ Transplantation
TH | EN
| Call center  02-201-1661-2

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันปลูกถ่ายอวัยวะชั้นนำในระดับสากล

 

 พันธกิจ

ให้บริการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน ที่จำเป็นต้องรับการปลูกถ่ายอวัยวะแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นพันธกิจที่สอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้านการให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ) ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการศึกษาและการวิจัย มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน