Ramathibodi Excellence Center for Organ Transplantation
TH | EN
| Call center  02-201-1661-2

ข่าวสาร และกิจกรรม

โรงพยาบาลรามคำแหงเข้าศึกษาดูงานด้านการปลูกถ่ายไต

ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ภายใต้ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลรามคำแหง เข้าศึกษาดูงานด้านการปลูกถ่ายไต ณ ห้องท่านผู้หญิงวิระยา ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563