Ramathibodi Excellence Center for Organ Transplantation
TH | EN
| Call center  02-201-1661-2

ข่าวสาร และกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีในการปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือดจากผู้บริจาคที่มีชีวิตได้สำเร็จเป็นรายแรกของโรงพยาบาล

 ขอแสดงความยินดี 
กับความสำเร็จของทีมปลูกถ่ายไต ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือดจากผู้บริจาคที่มีชีวิต (ABOi LRKT) ได้สำเร็จเป็นรายแรกของโรงพยาบาล

#ที่สุดของการให้ที่สุดแห่งการรับ
#SavingLifeGivingChance
#RamaTransplantCenter