Ramathibodi Excellence Center for Organ Transplantation
TH | EN
| Call center  02-201-1661-2

ข่าวสาร และกิจกรรม

เกณฑ์การฉัดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ

แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ
โดย ศูนย์ปลกถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

#RaMaTransplantCenter
#SavingLifeGivingChance
#ที่สุดของการให้ที่สุดแห่งการรับ 
#หนึ่งคนให้หลายคนรับ    
#RamathibodiExcellenceCenter
#ProudToBeRamathibodiMU
#ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะรามาธิบดี