อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
ผศ. พญ.มลรัชฐา ภาณุวรรณากร  ในนามของ  คุณแม่กิมเฮียะ พิทักษ์เจริญ มอบเครื่อง Oxygen High Flow จำ...
 
อ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ได้รับรางวัล WINNER OF THE 7th WFNR FRANZ GERSTENBRAND AWARD จาก World Federation for N...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลั...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เเด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 28...
 
ขอแสดงความยินดี แก่ รศ.(พิเศษ) พญ.รัชวรรณ สุขเสถียร ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง...
 
นางสาวฐิติยา หุปะโก  ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 
นายเทอดพงศ์ ขุนพัฒน์  ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 
เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย "ประถมาภ...