อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
๕ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลั...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เเด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 28...
 
แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2562

ดูเนื้อหากิจกรรมภาควิชา

แสดงความยินดี/ยินดีต้อนรับ

 
เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย "ประถมาภ...
 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทย...
 
ยินดีต้อนรับ พญ.สุจิรัตน์ รุ่งรักษาธรรม  พญ.รัชต์จันทร์ เจรียงประเสริฐ  นพ.จิตภาณุ ญาณกิตติพิพัฒน์ ...
 
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COVID-19 โดย อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด...